Edit

MBA (Master in Business Administration) με εξειδικεύσεις

Τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, προετοιμάζουν υποψηφίους για ανώτερες διοικητικές θέσεις σε αντίστοιχες οργανωτικές δομές και επιχειρήσεις.

 • Στόχος του Προγράμματος

  Στόχος των προγραμμάτων είναι να εκπαιδεύσουν τα αυριανά στελέχη των αντίστοιχων κλάδων, ώστε να μπορούν να ανταπεξέρχονται σε απαιτητικές συνθήκες, όπως αυτές δημιουργούνται από το σημερινό δυναμικά εξελισσόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον. Τα προγράμματα ΜΒΑ, έχοντας ακόμη συνεχή ζήτηση στην αγορά εργασίας, έχουν ως στόχο την προσφορά στελεχών με επαρκείς γνώσεις και ικανότητες προκειμένου να αναλάβουν τη Διοίκηση Επιχειρήσεων μέσα στο σύγχρονο, παγκοσμιοποιημένο και έντονα ανταγωνιστικό οικονομικό περιβάλλον. Η απόκτηση ΜΒΑ είναι το εφαλτήριο ανέλιξης ενός ικανού στελέχους σε κορυφαίες θέσεις στην ιεραρχία ενός οργανισμού, με σαφώς πιο ανεπτυγμένα προσόντα, γνώσεις και δεξιότητες που βοηθούν στην επίλυση προβλημάτων και στην αντιστάθμιση του επιχειρηματικού κινδύνου της σύγχρονης επιχείρησης. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από την ολιστική προσέγγιση του προγράμματος σπουδών, αφού το πρόγραμμα είναι δομημένο και εστιασμένο στην ποιότητα και την επικαιροποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων. Οι απόφοιτοι του MBA είναι οι αυριανοί ηγέτες και σύγχρονοι managers που καλούνται να πάρουν στρατηγικές αποφάσεις τόσο σε προσωπικό όσο και επιχειρηματικό επίπεδο.

 • Διάρκεια φοίτησης

  1,5 έτος (Full time) ή 2,5 έτη (part time)

 • Γλώσσα Διδασκαλίας

  Ελληνικά

Βάσει του ΠΔ 38/2010, Ν. 3696/2008, Ν. 4093/2012 τα πτυχία ευρωπαϊκών πανεπιστημίων που αποκτώνται με παρακολούθηση προγραμμάτων σε αναγνωρισμένα Κολέγια, τυγχάνουν επαγγελματικής αναγνώρισης από το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας ‘Α.Τ.Ε.Ε.Ν.’ του Υπουργείου Παιδείας.

Μαθήματα Κορμού

Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού: Με το πέρας του μαθήματος οι σπουδάστριες/αστές θα έχουν:

- κατανοήσει τις βασικές λειτουργίες του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού, το στρατηγικό του ρόλο στην οργάνωση και ανάπτυξη του οργανισμού, καθώς και τη συμβολή του στη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

- αναπτύξει την ικανότητα διαχείρισης του ανθρώπινου παράγοντα, ειδικότερα στα πλαίσια της διαφορετικότητας και των δια-τμηματικών ομάδων, μέσα από την εναρμόνιση των στόχων, την ανάπτυξη, τη μάθηση και την ανταμοιβή.

- κατανοήσει τη διαδικασία και τη σημασία της ενδυνάμωσης (empowerment) για την απόδοση των εργαζομένων.

- κατανοήσει τις έννοιες των ενδογενών και εξωγενών ανταμοιβών και πώς συμβάλλουν στην παρακίνηση του προσωπικού και κατ’ επέκταση στην απόδοση.

- κατανοήσει τους βασικούς μηχανισμούς αξιολόγησης προσωπικού και τη σημασία της ανατροφοδότησης ως μέσο μάθησης και ανάπτυξης των ανθρώπων.

- αναπτύξει την ικανότητα να σχεδιάζουν πλάνα ανάπτυξης και αλλαγής του οργανισμού.

- ενισχύσει τη γνώση τους και την ικανότητά τους να αναπτύσσουν πλάνα και τεχνικές στελέχωσης και επιλογής προσωπικού, καθώς και στρατηγικά πλάνα διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού με βάση τη στρατηγική του οργανισμού.

Marketing: Με το πέρας του μαθήματος οι σπουδάστριες/αστές θα έχουν:

- Κατανόηση των βασικών αρχών του μάρκετινγκ και της διαχείρισης του

- Κατανόηση του υπερ-ανταγωνιστικού περιβάλλοντος που καθοδηγείται από τους διεθνείς παίκτες

- Να κατανοήσει τις προσδοκίες και τις ανάγκες των πελατών, στο πλαίσιο των οργανωτικών πόρων, και των δυνατοτήτων για την εκπλήρωση τους.

- Την δυνατότητα αξιολόγησης της ανάπτυξης του βιώσιμου συγκριτικού και ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος

- Κατανόηση των ηθικών επιρροών στο μάρκετινγκ

Χρηματοοικονομική και Λογιστική: Οι φοιτητές θα μπορούν να:

- Αξιολογούν με κριτικό πνεύμα το περιεχόμενο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
- Κατανοούν τους αριθμοδείκτες και την χρήση τους ως εργαλείο για την αξιολόγηση της εταιρικής απόδοσης.
- Αξιολογούν τα αποτελέσματα των χρηματοοικονομικών εργαλείων που χρησιμοποιούνται για λήψη επενδυτικών αποφάσεων.
- Εξοικειωθούν με την χρήση λογιστικών και χρηματοοικονομικών όρων που είναι απαραίτητοι για την διοίκηση ενός οργανισμού με αποτελεσματικό τρόπο.

Στρατηγική: Αυτή η ενότητα διερευνά τις αρχές της στρατηγικής και της στρατηγικής διαχείρισης. Ενημερώνει για τη χάραξη στρατηγικής, την εφαρμογή και την αξιολόγηση. Με ιδιαίτερη αναφορά στις σύγχρονες απαιτήσεις των οργανισμών, το μάθημα διευρύνει την προοπτική και σέβεται τις στρατηγικές οργανωτικές ανάγκες αφενός, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο οι κοινωνικές προσδοκίες ικανοποιούνται στρατηγικά ταυτόχρονα. Εξηγεί εργαλεία στρατηγικής διαχείρισης και τα εντοπίζει σε έναν μεγαλύτερο κύκλο σχεδιασμού και διαχείρισης. Ως εκ τούτου, τονίζει την ανάγκη για ενσωμάτωση για την αντιμετώπιση σύνθετων κοινωνικών και ανταγωνιστικών προκλήσεων. Το μάθημα υποστηρίζει την κατανόηση της στρατηγικής ανάλυσης από τους φοιτητές ως ουσιαστικό μέρος του έργου ενός διευθυντή σε υψηλότερο επίπεδο.

Διοίκηση Λειτουργιών: Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν:

- Κατανόηση των βασικών αρχών της Διοίκησης (Επιχειρηματικών) Λειτουργιών.
- Αντίληψη των παραγόντων που επιδρούν επί των διαδικασιών αφ' ενός παραγωγής και διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών και αφ' ετέρου προμήθειας πρώτων υλών.
- Γνώση του πως δημιουργούνται αξίες για τους πελάτες της Επιχείρησης με την μορφή των προσφερομένων προϊόντων και υπηρεσιών.
- Γνώση του πως να επιλέγουν, καθορίζουν και σχεδιάζουν νέα προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητος, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πελατών προκειμένου αυτοί να ικανοποιηθούν.
- Γνώση μεθόδων δημιουργίας ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για την επιχείρηση και προσαρμογής των λειτουργιών της σε αυτόν τον σκοπό.
- Αντίληψη του τρόπου λειτουργίας της αλυσίδας εφοδιασμού και ως προς την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών αλλά και ως προς την προμήθεια πρώτων υλών για τις ανάγκες παραγωγής, εντός των πλαισίων του σημερινού παγκοσμιοποιημένου ανταγωνιστικού περιβάλλοντος.
- Ικανότητα για εκτιμήσεις και προβλέψεις ζήτησης των παραγομένων προϊόντων και υπηρεσιών από την αγορά αλλά και αναγκών για προμήθειες σε πρώτες ύλες για τον μηχανισμό παραγωγής.
- Κατανόηση του αποφασιστικού ρόλου της Τεχνολογίας στις Επιχειρηματικές Λειτουργίες και της ανάγκης για λήψη κρίσιμων αποφάσεων στον τομέα αυτό.

Διπλωματική Εργασία: Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία είναι το ερευνητικό έργο ενός φοιτητή στο οποίο εξοικειώνεται με τη μεθοδολογία της έρευνας στον τομέα που επέλεξε. Μετά την έρευνα, ο φοιτητής ετοιμάζει μια μεταπτυχιακή διατριβή σε μια μορφή που περιέχει τα ακόλουθα κεφάλαια: Πρόλογος, Εισαγωγή, Θεωρητικό Μέρος, Μεθοδολογικό Πλαίσιο Έρευνας, Αποτελέσματα και Ερμηνεία τους, Συμπέρασμα, Κατάλογος Βιβλιογραφίας.

 

Επιλογής/Κατεύθυνση

Κατεύθυνση Διοίκησης Έργου:

Σχεδιασμός Έργου: Ο ορθός σχεδιασμός και ο προγραμματισμός είναι καθοριστικά για την επιτυχή διαχείριση του έργου. Ο πυρήνας αυτής της ενότητας αφορά τις αποτελεσματικές τεχνικές σχεδιασμού ξεκινώντας από το μακροεπίπεδο του γενικού σχεδιασμού, συνεχίζει με την εισαγωγή στις διάφορες φάσεις και στη συνέχεια σκάβει βαθύτερα στις πολλές υποκείμενες λεπτομέρειες – το μικροεπίπεδο – το οποίο αποτελείται, π.χ., από δομές ανάλυσης εργασίας. Ένα άλλο στοιχείο στη διαχείριση έργων είναι η διαχείριση αλλαγών. Τα έργα αλλάζουν τις διαδικασίες, την παραγωγή και τις λειτουργίες καθαυτές και επηρεάζουν έναν οργανισμό, τις λειτουργίες του και, κυρίως, τους ανθρώπινους πόρους. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό οι μαθητές να κατανοήσουν την έκταση, τον αντίκτυπο και τα ψυχολογικά ζητήματα, τα οποία προκαλεί η διαχείριση έργων για το εσωτερικό, αλλά και το εξωτερικό περιβάλλον οποιουδήποτε οργανισμού.

Διαχείριση Έργων και Οργανισμοί: Η αποτελεσματική οργανωτική δομή των έργων έχει μεγάλη σημασία για την επιτυχή διαχείριση. Συμβάλλει επωφελώς στο επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Υπάρχουν διάφορες επιλογές, οι οποίες όλες έχουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Η ενότητα θα εισαγάγει σε αυτές τις διαθέσιμες επιλογές και θα τις αντιπαραβάλει κριτικά. Το επόμενο ιεραρχικό επίπεδο λοιπόν είναι η λειτουργική οργάνωση που έχει αντίκτυπο στη διαχείριση των έργων όχι μόνο αποτελεσματικά, αλλά και αποδοτικά. Μοντέλα οργάνωσης και διαχείρισης της υποστήριξης έργων για την επίτευξη προγραμματισμένων οροσήμων και την τήρηση χρονοδιαγραμμάτων και προϋπολογισμών. Ο συνεργιστικός συνδυασμός οργάνωσης και διοίκησης υποστηρίζει τους οργανωτικούς στόχους ως το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα ενός έργου. Η διδασκαλία και η μάθηση στην ενότητα περιλαμβάνουν τον τρόπο με τον οποίο ο διαχειριστής έργου μπορεί να οργανώσει ένα έργο που οδηγεί σε λιτή και προοδευτική διαχείριση κατά τη διάρκεια του έργου. Συνεπώς, ο διαρθρωτικός σχεδιασμός των έργων δεν είναι προσπάθεια και λάθος, αλλά το αποτέλεσμα μιας προσεκτικά προετοιμασμένης διαδικασίας. Η διαδικασία χρειάζεται μια ρεαλιστική και εφικτή εφαρμογή πριν από την έναρξη των πραγματικών εργασιών του έργου. Αυτό καθιστά σημαντικό τον βαθύ προπαρασκευαστικό σχεδιασμό και αποτελεί ουσιαστικό καθήκον για την επιτυχή υλοποίηση οποιουδήποτε έργου.

Κατεύθυνση Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής:

1. Διοίκηση Διακινδύνευσης: Σε αυτό το μάθημα αναλύονται οι κίνδυνοι οι οποίοι είναι πανταχού παρόντες. Είτε πρόκειται για χρηματοοικονομικούς κινδύνους, κινδύνους που συνδέονται με τη μακροοικονομία και τη μικροοικονομία, τραπεζικά και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που αναλαμβάνουν μια ολόκληρη ποικιλία κινδύνων, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων και της προστασίας των δεδομένων, όλα αυτά πρέπει να τυγχάνουν σχολαστικής φροντίδας και τα προστατευτικά μέσα πρέπει να εφαρμόζονται, να παρακολουθούνται και να αξιολογούνται. 

2. Επενδυτική Τραπεζική: Η έρευνα δείχνει ότι οι σημερινές επενδυτικές τράπεζες ανήκουν πιθανώς στις παλαιότερες τράπεζες. Αυτό έχει ορισμένους καλούς λόγους, καθώς η έρευνα τονίζει επίσης ότι επανεφευρίσκουν τον εαυτό τους με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Αυτή η προσαρμοστικότητα έχει εξυπηρετηθεί πολύ καλά, καθώς η επενδυτική τραπεζική άλλαξε αποφασιστικά, ειδικά τα τελευταία 50 με 60 χρόνια. Η επενδυτική τραπεζική συνοδεύεται από σοβαρούς κινδύνους. Χρειάζεται υψηλά επίπεδα παρακολούθησης και αξιολόγησης των ευκαιριών μετοχών, συγχωνεύσεων και εξαγορών, όπως για τη στήριξη των επιχειρήσεων, π.χ. στις συγχωνεύσεις και εξαγορές και τις δημόσιες εγγραφές. Η λήψη αποφάσεων βασίζεται σε εμπεριστατωμένες πληροφορίες σχετικά με τις οικονομικές και νομισματικές εξελίξεις, τις τεχνολογικές και άλλες εξελίξεις, τα οικονομικά δεδομένα για τους επιχειρηματικούς τομείς, τους εθνικούς οικονομικούς κύκλους και την παγκόσμια προσφορά και ζήτηση. Υπάρχει ένα υψηλό επίπεδο δεδομένων που υποστηρίζεται επίσης από εξελιγμένους αλγοριθμικούς υπολογισμούς που συμβάλλουν όλοι σε τεκμηριωμένες διαδικασίες λήψης αποφάσεων.

Κατεύθυνση Διοίκησης Ξενοδοχειακών Μονάδων:

1. Λειτουργίες Ρεσεψιόν Ξενοδοχείου: Η ρεσεψιόν είναι το πρώτο σημείο επαφής των επισκεπτών κατά την άφιξη. Οι υπεύθυνοι front office παρέχουν στους επισκέπτες την πρώτη φυσική εντύπωση και ως εκ τούτου μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την ικανοποίηση και τη διατήρηση των πελατών. Ταυτόχρονα, η αποτελεσματικότητα και η αποτελεσματικότητα του front office συμβάλλουν στην παραγωγικότητα και την κερδοφορία κάθε ξενοδοχείου. Είτε μικρό είτε μεγάλο, είτε πολυτελές είτε τουριστικό ξενοδοχείο, η ρεσεψιόν εκπληρώνει ένα ουσιαστικό μέρος της διαχείρισης των ξενοδοχειακών λειτουργιών. Η οργάνωση των λειτουργιών front office είναι απαραίτητη και χρησιμοποιεί μια ποικιλία προσωπικών δεξιοτήτων, καθώς και την υποστήριξη της πληροφορικής. Η επικοινωνία είναι μια κυρίαρχη αρχή εδώ. Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές στα βασικά στοιχεία της διαχείρισης front office και πώς η αποτελεσματικότητα και η αποτελεσματικότητα αποτελούν μέρος ενός μόνιμου κύκλου εργασιών, αλλά και βελτιώσεων. Η θεωρία συνδυάζεται με τον προσανατολισμό της πρακτικής εφαρμόζοντας γνώσεις για τους τρόπους που βοηθούν στη βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης ενός ξενοδοχείου.

2. Διαχείριση Ποτών και Τροφίμων: Η διαχείριση τροφίμων και ποτών περιλαμβάνει πολλές προοπτικές. Δεν πρόκειται μόνο για την εμπειρία του πελάτη, η οποία διαφέρει σημαντικά από την προσδοκία από τους επισκέπτες αναψυχής ή τους επαγγελματίες επισκέπτες. Αφορά επίσης ζητήματα ασφάλειας, είτε πρόκειται για τρόφιμα, ποτά ή για τον τόπο κατανάλωσης. Χρειάζεται επίσης την οργάνωση της παροχής υπηρεσιών, της εφοδιαστικής αλυσίδας που τελικά καταλήγει σε έναν κύκλο Διαχείρισης Ολικής Ποιότητας ως ένα μέρος του TQM του ξενοδοχείου. Ωστόσο, η πτυχή της κερδοφορίας δεν μπορεί ποτέ να παραμεληθεί. Η ενότητα καλύπτει αυτά τα βασικά στοιχεία της παροχής μιας βασικής υπηρεσίας στη διαχείριση ξενοδοχείων. Εισάγει στη διαλειτουργική και διεπιστημονική κατανόηση της διαχείρισης τροφίμων και ποτών στα ξενοδοχεία. Αυτό σημαίνει επίσης νομική συμμόρφωση με τα πρότυπα ασφαλείας, τις ώρες λειτουργίας και το προσωπικό, το οποίο συχνά προσλαμβάνεται εποχιακά. Τα εστιατόρια και τα μπαρ στα ξενοδοχεία συχνά θεωρούνται ξεχωριστές οντότητες ή κέντρα κέρδους που χρειάζονται σύμφωνα με τα δικά τους επιχειρηματικά σχέδια, αποτελώντας έναν περαιτέρω βασικό παράγοντα που εξετάζεται σε αυτήν την ενότητα.

Κατεύθυνση Marketing:

1. Ψηφιακό Marketing και Σχεδιασμός Social Media: Ο στόχος αυτής της ενότητας είναι να διερευνήσει και να αξιολογήσει μια σειρά από τρέχοντα ζητήματα που επηρεάζουν τις αποφάσεις ψηφιακού μάρκετινγκ. Αυτά τα ζητήματα ποικίλουν, αλλά αντικατοπτρίζουν πάντα την πιο ενημερωμένη έρευνα και τις τάσεις στο ψηφιακό μάρκετινγκ και τον ρόλο που διαδραματίζουν στον σύγχρονο οργανισμό. Η ενότητα θα βασιστεί σε μεγάλο βαθμό στην εργασία που έγινε σε προηγούμενες ενότητες ψηφιακού μάρκετινγκ και θα απαιτήσει από τους μαθητές να εφαρμόσουν κριτικά την ακαδημαϊκή θεωρία στο μάρκετινγκ στον πραγματικό κόσμο. Ο στόχος αυτής της ενότητας είναι να μετρήσει, να παρακολουθήσει και να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα των δραστηριοτήτων ψηφιακού μάρκετινγκ. Επίσης θα εξετάσει την ανάλυση ιστού, την παρακολούθηση κινητών και κοινωνικών μέσων. Η ανάλυση ιστού εξετάζει την αποτελεσματικότητα των επικοινωνιών της εταιρείας και των αλληλεπιδράσεων με τους πελάτες σε μια σειρά πλατφορμών ψηφιακού μάρκετινγκ, συμπεριλαμβανομένων των ιστότοπων, των παρουσιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και του μάρκετινγκ για κινητά. Η παρακολούθηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης περιλαμβάνει τη χρήση εργαλείων για την ακρόαση συνομιλιών σχετικά με μια επωνυμία σε ψηφιακές πλατφόρμες και τη λήψη κατάλληλων μέτρων. Η συνέχεια, επικεντρώνεται στην ανάπτυξη μιας κατανόησης των KPI, στην επιλογή εργαλείων μέτρησης, στην ανάλυση αναφορών για τη βελτίωση της απόδοσης και στη δημιουργία δοκιμών για τη βελτίωση των μηνυμάτων των μέσων ενημέρωσης που ανήκουν και αγοράζονται.

2. Παγκόσμιο Στρατηγικό Marketing: Αυτή η ενότητα θα επιτρέψει στους φοιτητές να υιοθετήσουν μια στρατηγική προσέγγιση για την αξιοποίηση παγκόσμιων ζητημάτων προκειμένου να επιτύχουν ένα βιώσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Να παρέχει στους φοιτητές μια σταθερή βάση στις αρχές μάρκετινγκ στις διεθνείς αγορές. Η ενότητα θα εξετάσει τις βασικές αρχές - βασικές αρχές του διεθνούς μάρκετινγκ εστιάζοντας στα στοιχεία του μίγματος μάρκετινγκ, δηλαδή το διεθνές προϊόν και το branding, τη διεθνή τιμολόγηση, τη διεθνή προώθηση και τα διεθνή κανάλια διανομής και logistics. Θα αναλυθεί η σχετική βιβλιογραφία και θα χρησιμοποιηθούν συγκεκριμένα παραδείγματα.

Κατεύθυνση Διοίκησης Ανθρωπίνου Δυναμικού:

1. Ηγεσία: Η αποτελεσματική διαχείριση και ηγεσία αποτελεί κρίσιμο στοιχείο της οργανωτικής επιτυχίας. Στο πλαίσιο αυτό, η ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων διαχείρισης και ηγεσίας θα πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής και της πρακτικής ανθρώπινου δυναμικού και βασικό στοιχείο της στρατηγικής μάθησης και ανάπτυξης ενός οργανισμού. Αυτή η ενότητα παρέχει μια εικόνα για τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το σκεπτικό και την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων ηγεσίας και ανάπτυξης διαχείρισης (LMD) και εξετάζει τη σχέση μεταξύ της ανάπτυξης ατομικών ηγετικών και διαχειριστικών δεξιοτήτων και της βελτίωσης της οργανωτικής απόδοσης. Η ενότητα εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο προσδιορίζονται και αξιολογούνται οι αναπτυξιακές ανάγκες και τη διαδικασία με την οποία υλοποιούνται, παρακολουθούνται και αξιολογούνται οι δραστηριότητες και η πολιτική ανάπτυξης ηγεσίας και διαχείρισης.

2. Διεθνής Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού: Η ενότητα ξεκινά με την εισαγωγή του πολιτιστικού πλαισίου της ΔΑΔ σε διεθνείς οργανισμούς. Οι μαθητές διερευνούν τις προσεγγίσεις της ΔΑΔ σε διασυνοριακές συγχωνεύσεις και εξαγορές, διεθνείς συμμαχίες και ΜΜΕ. Αυτό ακολουθείται από την επανεξέταση διαφόρων πτυχών που σχετίζονται με τις λειτουργίες του IHRM, όπως η αναζήτηση ανθρώπινων πόρων για τις παγκόσμιες αγορές (στελέχωση, πρόσληψη και επιλογή), η διεθνής διαχείριση της απόδοσης και η διεθνής εκπαίδευση, ανάπτυξη και διεθνείς αμοιβές. Η ενότητα θα ολοκληρωθεί με την εξέταση των τάσεων και των μελλοντικών προκλήσεων.

Κατεύθυνση Fintech:

1. Εισαγωγή στο Fintech: Στόχος της ενότητας είναι να προσφέρει μια παγκόσμια επισκόπηση του μετασχηματισμού των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών λόγω της Επανάστασης της Χρηματοοικονομικής Τεχνολογίας και των επιπτώσεών του όχι μόνο στον Χρηματοπιστωτικό Κλάδο αλλά και στην καθημερινή ζωή. Θα παρουσιάσει επίσης τις διάφορες επιπτώσεις και τις τρέχουσες εξελίξεις στη χρηματοοικονομική τεχνολογία και τον αντίκτυπό της σε διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη (επενδυτές, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, αγορές και παγκόσμια οικονομία). Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση να αναλύουν κριτικά και να αξιολογούν ζητήματα σχετικά με το FinTech, το Blockchain και τις σχετικές έννοιες με τα σύγχρονα ζητήματα σε οικονομικό και πολιτικό πλαίσιο.

2. Σχεδιασμός Χρηματοοικονομικών Μοντέλων: Το μάθημα στοχεύει να επιτρέψει στους φοιτητές να αποκτήσουν και να αναλύσουν πραγματικά οικονομικά δεδομένα, να εφαρμόσουν οικονομικά μοντέλα και να δημιουργήσουν το αποτέλεσμα που απαιτείται για τη σχετική ανάλυση. Ο μαθητής θα μάθει να χρησιμοποιεί τη γλώσσα προγραμματισμού R, η οποία είναι κατάλληλη για οικονομική μοντελοποίηση. Παράλληλα, θα κατανοήσει σε βάθος και θα αποκτήσει πρακτικές γνώσεις σχετικά με τις έννοιες της χρηματοοικονομικής διαχείρισης, όπως οι αποδόσεις των επενδύσεων, οι κίνδυνοι που αναλαμβάνονται, η απόδοση του χαρτοφυλακίου, η βελτιστοποίηση κ.λπ. Η ενότητα προσφέρει μια πρακτική εμπειρία στην πραγματική επεξεργασία οικονομικών δεδομένων με μια καθιερωμένη και ευρέως χρησιμοποιούμενη στατιστική γλώσσα προγραμματισμού. Η ενότητα θα παρέχει μια τεχνική βάση και γνώσεις για να συνδυάσει τις πτυχές της οικονομικής διαχείρισης με τη χρήση του λογισμικού R.

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 1,5 έτος (full time), από τα οποία τα δύο (2) εξάμηνα αφορούν διδασκαλία μαθημάτων, ενώ στο τρίτο (3) εξάμηνο οι φοιτητές συγγράφουν τη διπλωματική τους εργασία. Η ολοκλήρωση του προγράμματος περιλαμβάνει απόκτηση 180 UK Credits (90 ECTS), το οποίο αποτελείται από 5 μαθήματα κορμού, 2 μαθήματα κατεύθυνσης και τη διπλωματική εργασία. Υπάρχει δυνατότητα part time παρακολούθησης διάρκειας 2,5 ετών. Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων χρησιμοποιείται το απαραίτητο εποπτικό και εργαστηριακό υλικό, στο οποίο περιλαμβάνονται βίντεο- προβολείς και H/Y σε υπερσύγχρονα και πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια. Όλοι οι φοιτητές έχουν πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα INTRANET όπου καταχωρείται το διδακτικό υλικό, οι βαθμοί και οι ανακοινώσεις για όλα τα μαθήματα.

Οι απόφοιτοι του συγκεκριμένου προγράμματος μπορούν να ανελιχθούν σε ανώτερες και ανώτατες θέσεις στην επιχειρηματική ιεραρχία με σαφώς πιο ανεπτυγμένα προσόντα, γνώσεις και δεξιότητες που βοηθούν στην επίλυση προβλημάτων, στην αντιστάθμιση του επιχειρηματικού κινδύνου της σύγχρονης επιχείρησης και στην ικανότητα τους να συμβάλλουν στην στρατηγική ανάπτυξή της. Τέλος, οι απόφοιτοι μπορούν να αναπτύξουν και τη δική τους επιχειρηματική δραστηριότητα (οικογενειακή επιχείρηση, start – ups) προκρίνοντας την επιχειρηματικότητα.

Προκειμένου να εγγραφούν στο πρόγραμμα, οι υποψήφιοι φοιτητές θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ/ΤΕΙ ή πανεπιστημίων του εξωτερικού, με ελάχιστη προϋπηρεσία δύο (2) ετών
• δεκτοί γίνονται υποψήφιοι χωρίς πτυχίο αλλά με προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε συναφές αντικείμενο, κατόπιν συνέντευξης με τον ακαδημαϊκό υπεύθυνο του προγράμματος
• να έχουν γνώσεις αγγλικής γλώσσας (προαιρετικά) και χρήσης Η/Υ

Προκειμένου να εγγραφούν οι φοιτητές στο πρόγραμμα θα πρέπει να καταθέσουν φάκελο με τα εξής δικαιολογητικά:

• Αίτηση του πανεπιστημίου
• Φωτοτυπία ταυτότητας
• Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου και αναλυτικής βαθμολογίας
• Πιστοποίηση αγγλικής γλώσσας, εάν υπάρχει
• Βιογραφικό Σημείωμα
• (2) Συστατικές Επιστολές
• Personal Statement

Ο φάκελος αξιολογείται από τον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο του Προγράμματος και τα δικαιολογητικά αποστέλλονται στο πανεπιστήμιο. Όταν ολοκληρωθεί η εγγραφή αποστέλλεται στους εγγεγραμμένους φοιτητές η φοιτητική τους κάρτα.

Βιβλιοθήκη

● Πρόσβαση σε ηλεκτρονική βιβλιοθήκη.
● Πρόσβαση σε διεθνείς ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες.

Ακαδημαϊκή και τεχνική υποστήριξη
● Υποστήριξη από προσωπικό σύμβουλο καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών.
● Δυνατότητα συμμετοχής σε επαγγελματικά σεμινάρια.
● Πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα εκπαίδευσης.
● Λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
● Τεχνική υποστήριξη φοιτητών από εξειδικευμένο προσωπικό μέσω τηλεφώνου ή e-mail.
● Δυνατότητα συμμετοχής στο ερευνητικό κέντρο.
● Δυνατότητα συμμετοχής σε συνέδρια και δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

Κοινωνική συμμετοχή
● Δυνατότητα συμμετοχής σε εκδρομές.
● Δυνατότητα συμμετοχής σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις.
● Δυνατότητα συμμετοχής σε εκδηλώσεις κοινωνικής προσφοράς.

Ηλεκτρονικοί πόροι
● Δυνατότητα δωρεάν απόκτησης ηλεκτρονικών λογισμικών Microsoft μέσω της υπηρεσίας Microsoft Dreams park. (Microsoft Office , Microsoft Windows κτλ).
● Δωρεάν πρόσβαση στο internet στους χώρους μας.
● Δωρεάν Wi-Fi στους χώρους μας.
● Δωρεάν πρόσβαση στο πρόγραμμα SPSS για στατιστικές αναλύσεις.

Edit
Edit
Edit
Edit
Edit
Edit
Edit
Edit
Edit
Click here to add content.
Edit

Το Guildhall School of Business and Law στο Μητροπολιτικό Πανεπιστήμιο του Λονδίνου προσφέρει ένα δυναμικό και σύγχρονο χαρτοφυλάκιο προγραμμάτων επιχειρήσεων, διαχείρισης, δικαίου, γλώσσας, μετάφρασης και διερμηνείας, τα οποία εξοπλίζουν τους αποφοίτους μας με τις γνώσεις και τις δεξιότητες που χρειάζονται για να επιταχύνουν την επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Κορυφαίοι επαγγελματικοί φορείς πιστοποιούν πολλά μαθήματα από τη Σχολή, συμπεριλαμβανομένης της Ένωσης Ορκωτών Ορκωτών Λογιστών (ACCA), του Chartered Institute of Procurement and Supply (CIPS), του Chartered Institute of Personal Development (CIPD). Το London Met είναι ένα από τα μόλις 22 ιδρύματα στον κόσμο που είναι μέλος του Δικτύου των Ηνωμένων Εθνών, παρέχοντας στους φοιτητές ξένων γλωσσών ευκαιρίες μάθησης και εξειδικευμένη εκπαίδευση με αξιωματούχους και ειδικούς του ΟΗΕ. Εστιάζει στην ανάπτυξη της απασχολησιμότητας των αποφοίτων με διασυνδέσεις σε πολλούς οργανισμούς, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, που μπορούν να βοηθήσουν τους φοιτητές να εξασφαλίσουν ευκαιρίες εργασίας υψηλού διαμετρήματος. Είναι ένα από τα λίγα πανεπιστήμια που προσφέρουν στους φοιτητές επιχειρήσεων την ευκαιρία να χρησιμοποιούν άμεσα δεδομένα, πληροφορίες και αναλυτικά στοιχεία του Bloomberg.

  Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

  Συμπληρώστε τη φόρμα για πληροφορίες

  Το μήνυμα σας:

  Μη διστάσετε να κάνετε μια ερώτηση ή απλώς να αφήσετε ένα σχόλιο.


  ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΑΛΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

  ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΑΛΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

  ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΣΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ;

  Κοινή χρήση με