fbpx

LLB (Hons) (Bachelor of Law) – Πτυχίο στη Νομική Επιστήμη

Το City Unity College σε συνεργασία με το London Metropolitan University προσφέρει προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη Νομική Επιστήμη.

 • Στόχος του προγράμματος

  Να αποκτήσουν οι φοιτητές τις εξειδικευμένες γνώσεις και τη βιωματική εμπειρία για να είναι άρτια προετοιμασμένοι για επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία

 • Διάρκεια φοίτησης

  3 έτη

 • Γλώσσα διδασκαλίας

  Eλληνικά

Το προπτυχιακό πρόγραμμα Νομικής έχει σχεδιαστεί για αποφοίτους λυκείου ή πτυχιούχους άλλων ειδικοτήτων που θέλουν να γίνουν νομικοί και να αποκτήσουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Δικηγόρου μέσω ΑΤΕΕΝ.

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 3 έτη (full time) και στο τρίτο (3ο) έτος οι φοιτητές συγγράφουν τη διπλωματική τους εργασία. Η ολοκλήρωση του προγράμματος περιλαμβάνει απόκτηση 360 UK Credits, το οποίο αποτελείται από μαθήματα κορμού, μαθήματα επιλογής και διπλωματική εργασία. Υπάρχει δυνατότητα part time παρακολούθησης διάρκειας έξι (6) ετών. Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων χρησιμοποιείται το απαραίτητο εποπτικό και εργαστηριακό υλικό, στο οποίο περιλαμβάνονται βίντεο- προβολείς και H/Y σε υπερσύγχρονα και πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια. Όλοι οι φοιτητές έχουν πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Eclass όπου καταχωρείται το διδακτικό υλικό, οι βαθμοί και οι ανακοινώσεις για όλα τα μαθήματα.

Όλα τα ακαδημαϊκά προγράμματα διεξάγονται στις εγκαταστάσεις του City Unity College στο κέντρο της Αθήνας, Θησέως 15-17, Σύνταγμα, 10562.
Τομείς Επαγγελματικής Απασχόλησης

Οι απόφοιτοι του Bachelor of Law μπορούν να απασχοληθούν στον ιδιωτικό ή και τον δημόσιο τομέα στις ακόλουθες θέσεις:

 • Σε δημόσιους η ιδιωτικούς οργανισμούς
 • Σε επιχειρήσεις ως νομικοί σύμβουλοι η ως στελέχη επιχειρήσεων
 • Στην διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας
 • Σε Δήμους ως νομικοί σύμβουλοι
 • Ως συμβολαιογράφοι, μετά απο εξετάσεις
 • Ως ειδικοί επιστήμονες σε θέματα που σχετίζονται με την νομική
 • Ως ελεύθεροι επαγγελματίες παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες.

*Απαιτούνται επιπρόσθετες προϋποθέσεις εισαγωγής, ανάλογα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο

Αναγνώριση Επαγγελματικής Ισοδυναμίας

Βάσει του ΠΔ 38/2010, Ν. 3696/2008, Ν. 4093/2012 τα πτυχία ευρωπαϊκών πανεπιστημίων που αποκτώνται με παρακολούθηση προγραμμάτων σε αναγνωρισμένα Κολέγια, τυγχάνουν αναγνώρισης από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων του Υπουργείου Παιδείας.

Προκειμένου να εγγραφούν στο πρόγραμμα, οι υποψήφιοι φοιτητές θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Nα είναι κάτοχοι απολυτηρίου λυκείου >13
 • Nα έχουν γνώσεις αγγλικής γλώσσας (Επιπέδου Β2)

Προκειμένου να εγγραφούν οι φοιτητές στο πρόγραμμα θα πρέπει να καταθέσουν φάκελο με τα εξής δικαιολογητικά:

 • Αίτηση του πανεπιστημίου
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Επικυρωμένο αντίγραφο Απολυτηρίου
 • Πιστοποίηση αγγλικής γλώσσας

Ο φάκελος αξιολογείται από τον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο του Προγράμματος και τα δικαιολογητικά αποστέλλονται στο London Metropolitan University.

Άρθρο 15 - Νόμος 4194/2013 - Ειδικές προϋποθέσεις

1. Πτυχιούχοι ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής μπορούν να πραγματοποιούν άσκηση στην Ελλάδα, εφόσον:

α) είναι πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλου συμβαλλόμενου κράτους της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο,

β) είναι κάτοχοι πτυχίου Νομικής Σχολής των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων των κρατών της περ. α΄, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 6.

1.α. Για το αίτημα εγγραφής στο Μητρώο ασκουμένων αποφαίνεται Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία συγκροτείται με απόφαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας. Η Επιτροπή αποτελείται από τους Προέδρους των Δικηγορικών Συλλόγων ως εξής:

α) Αθηνών, ως Πρόεδρο, β) Θεσσαλονίκης, γ) Πειραιώς ή τους αναπληρωτές τους και δ) έναν Πρόεδρο άλλου δικηγορικού συλλόγου ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 6 - Νόμος 4194/2013 - Προϋποθέσεις δικηγορικής ιδιότητας - Κωλύματα

Ο δικηγόρος πρέπει:

1. Να είναι Έλληνας πολίτης ή πολίτης κράτους με της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλου κράτους, που είναι συμβαλλόμενο στη Σύμβαση Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Έλληνας το γένος μπορεί να διορισθεί δικηγόρος μετά από άδεια του Υπουργού Δικαιοσύνης, που εκδίδεται ύστερα από τη διατύπωση γνώμης του οικείου δικηγορικού συλλόγου.

2. Να είναι κάτοχος πτυχίου Νομικού Τμήματος ή Νομικής Σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε., εφόσον έχει περατώσει με επιτυχία τη διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 15 του Τμήματος Β΄, ή τρίτου κράτους, εφόσον αυτό έχει αναγνωρισθεί από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), που προβλέπεται στο άρθρο 1 του ν. 3328/2005 (Α΄ 80).