fbpx

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη

Το MBA είναι μια εμπειρία μεταπτυχιακού διπλώματος που προσφέρεται από το City Unity College και εγκρίθηκε από το Coventry Business School. Απευθύνεται σε επίδοξα στελέχη που επιθυμούν να αναπτύξουν σε βάθος την κατανόηση του τρόπου λειτουργίας μιας επιχείρησης και των μεθόδων με τις οποίες, ως managers και οργανωτικοί ηγέτες, μπορούν να επιφέρουν αλλαγές εντός της επιχείρησης. Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ενίσχυση της ικανότητας του συμμετέχοντος να σκέφτεται κριτικά και στρατηγικά αναζητώντας λύσεις σε σύνθετα προβλήματα μέσα σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο και διφορούμενο επιχειρηματικό περιβάλλον. Ωστόσο, το πρόγραμμα τονίζει ότι, ως οργανωτικοί ηγέτες, η πρακτική ενός manager πρέπει να είναι υπεύθυνη και δεοντολογικά βασισμένη σε ένα ολοένα και περισσότερο συνδεδεμένο περιβάλλον, πολιτιστικά ευαίσθητo.

Το πρόγραμμα έχει μια ισχυρή επαγγελματική εστίαση με την προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη ως υποκείμενο θέμα καθ ‘όλη τη διάρκεια. Έχει σχεδιαστεί για να αναπτύξει όχι μόνο βασικές γνώσεις για επιχειρηματικά μοντέλα και έννοιες, αλλά και κατανόηση των διαδικασιών, των πολιτικών και των πρακτικών που οδηγούν σε αποτελεσματική ηγεσία και διαχείριση. Η έμφαση σε όλη τη διάρκεια δίνεται στην εφαρμογή της γνώσης σε πρακτικά προβλήματα, αντλώντας από την εργασιακή εμπειρία του συμμετέχοντα. Ως εκ τούτου, πολλά από τα μαθήματα χρησιμοποιούν τη μάθηση που βασίζεται σε αναλύσεις περιπτώσεων από την πραγματική αγορά. Ο βασικός στόχος είναι να αξιοποιηθεί η εμπειρία και η πρακτική των συμμετεχόντων για την ανάπτυξη των ακόλουθων δυνατοτήτων:

 • Να σκέφτονται κριτικά

 • Να αντιμετωπίζουν την ασάφεια

 • Να αναζητούν λύσεις σε σύνθετα προβλήματα

 • Να είναι σε θέση να σκέφτονται και να ενεργούν στρατηγικά

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί σε τρία στάδια. Οι περισσότεροι managers τείνουν να απομονώνονται στο μικροπεριβάλλον ενός οργανισμού και η έμφαση στο στάδιο του Πιστοποιητικού είναι στην ανάπτυξη μιας ευρύτερης και πιο ολιστικής άποψης για τον τρόπο λειτουργίας ενός οργανισμού, συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων του εξωτερικού περιβάλλοντος. Ως εκ τούτου, οι ενότητες στο στάδιο αυτό αναπτύσσουν αυτή την ολιστική άποψη ενός οργανισμού που λαμβάνεται από διαφορετικές οπτικές γωνίες – ο οργανισμός ως φορέας μάθησης που αποτελείται από άτομα, ο οργανισμός ως συνδυασμός αλληλένδετες διαδικασίες που επικεντρώνονται στην προσθήκη αξίας, ο οργανισμός ως χρηματοπιστωτική οντότητα επικεντρώθηκε στη δημιουργία νομισματικών αποδόσεων. Η τελική ενότητα τοποθετεί τον οργανισμό στο ευρύτερο εξωτερικό του πλαίσιο και ζητά από τους συμμετέχοντες να αξιολογήσουν τον τρόπο με τον οποίο το οικονομικό-κοινωνικό-νομικό περιβάλλον μπορεί να επηρεάσει τις δραστηριότητες δημιουργίας αξίας.

Η εστίαση κατά τη διάρκεια του σταδίου του Διπλώματος μετατοπίζεται για να διερευνήσει πιο στενά το ρόλο των διευθυντικών στελεχών ως στρατηγικών ηγετών και πηγή καινοτομίας και αλλαγής στο πλαίσιο ενός οργανισμού. Εάν το στάδιο του πιστοποιητικού αντικατοπτρίζει την ανάγκη των διευθυντικών στελεχών να αναπτύξουν μια ολιστική άποψη ενός οργανισμού, τότε το στάδιο του διπλώματος αφορά την ανάγκη των διευθυντικών στελεχών να αναγνωρίσουν ότι η διατήρηση ενός οργανισμού απαιτεί από αυτά να αναπτύσσονται και να προσαρμόζονται καθώς αλλάζει το περιβάλλον. Ως εκ τούτου, οι ενότητες επικεντρώνονται στην οργανωτική αλλαγή, την καινοτομία, τη στρατηγική ανάπτυξη και τον ρόλο του διευθυντή ως υπεύθυνου λήψης αποφάσεων, επίλυσης προβλημάτων και ηγέτη της οργανωσιακής αλλαγής.

Το τελικό στάδιο Masters παρέχει την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να εξερευνήσουν και να αναπτύξουν εξειδικευμένους κλάδους ή ειδικές γνώσεις για να υποστηρίξουν τη δική τους επαγγελματική ανάπτυξη και μελλοντικές φιλοδοξίες. Η έμφαση δίνεται στην εφαρμογή της γνώσης σε συγκεκριμένες ρυθμίσεις πρακτικής με τη διπλή ενότητα capstone απαιτεί από τους συμμετέχοντες να αναπτύξουν και να ηγηθούν ενός έργου αλλαγής.

 • Το Coventry Business School έχει υπογράψει την πρωτοβουλία «Οι Αρχές για την Υπεύθυνη Διαχείριση της Εκπαίδευσης» (PRME) http://www.unprme.org/. Το PRME έχει 6 αρχές, μεταξύ των οποίων: Σκοπός, Αξίες, Μέθοδος, Έρευνα, Συνεργασία και Διάλογος. Αυτές οι βασικές αρχές του PRME εξετάζονται στο μάθημα.
 • Το Πανεπιστήμιο υιοθετεί μια διαδικασία βελτίωσης και παρακολούθησης της ποιότητας των μαθημάτων (CQEM), η οποία αποτελεί ετήσια ανασκόπηση όλων των μαθημάτων για τη διασφάλιση της ποιότητας και της συνεχούς βελτίωσης.
 • Ο Guardian κατατάσσει το Πανεπιστήμιο στο top 15 του Ηνωμένου Βασιλείου (το 2016, το 2017, το 2018, το 2019 και το 2020).
 • Πανεπιστήμιο της Χρονιάς για φοιτητική εμπειρία (The Times και Sunday Times, 2019).
 • Βραβείο για εξαιρετική διδασκαλία (TEF, 2017).

Διάρκεια: 1,5 έτος - Πλήρης φοίτηση, 3 χρόνια - Μερική φοίτηση

Το πρόγραμμα MBA αντικατοπτρίζει τους 6 μετασχηματιστικούς πυλώνες της εκπαιδευτικής στρατηγικής με τους ακόλουθους τρόπους:

 • Διδασκαλία εμπνευσμένη από την έρευνα - τα μαθησιακά αντικείμενα που αποτελούν τον πυρήνα του περιεχομένου γνώσης των ενοτήτων στο Πρόγραμμα αντικατοπτρίζουν τις τελευταίες σχετικές έρευνες στους τομείς αυτούς
 • Επαγγελματικά εφόδια – ένα από τα γενικά μαθησιακά αποτελέσματα των μαθημάτων σχετίζεται με την επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη. Όπως και με οποιοδήποτε πρόγραμμα MBA, αυτό είναι κεντρικό ζήτημα για το σχεδιασμό του μαθήματος και αντικατοπτρίζεται στο περιεχόμενο και την αξιολόγηση των μαθημάτων. Οι συμμετέχοντες αναμένεται να διατηρήσουν ένα αρχείο επαγγελματικής ανάπτυξης και θα ενθαρρυνθούν να το χρησιμοποιήσουν ενεργά ως βάση για την εξέλιξη της σταδιοδρομίας τους.
 • Δημιουργικότητα και επιχειρήσεις – καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα ενθαρρύνονται και, σε ορισμένες περιπτώσεις, θα υποχρεούνται να αναπτύσσουν προσεγγίσεις και λύσεις σε προβλήματα που βασίζονται στην εργασία και είναι καινοτόμα και δημιουργικά. Ένα χαρακτηριστικό που απαιτείται από τους επίδοξους ηγέτες είναι η ικανότητα να είναι αποτελεσματικοί στην επαγγελματική τους πρακτική, η οποία αντικατοπτρίζεται επίσης στο περιεχόμενο και την αξιολόγηση των μαθημάτων. 
 • Ηθική και υπευθυνότητα – ένα από τα αποτελέσματα της γενικής μάθησης του προγράμματος σχετίζεται με την ανάγκη των συμμετεχόντων να δουν τις ευρύτερες εξωτερικές συνέπειες των δράσεων και των αποφάσεων που λαμβάνονται στο πλαίσιο της οργάνωσής μιας επιχείρησης, η οποία αποτελεί τη βάση για την ανάπτυξη υπεύθυνης πρακτικής διαχείρισης. Αυτό αντικατοπτρίζεται στο περιεχόμενο και την αξιολόγηση των μαθημάτων σε όλο το πρόγραμμα.
 • Διαπολιτισμικότητα –Το ήθος του προγράμματος MBA της μάθησης peer-to-peer και της ομαδικής εργασίας απαιτεί την ανάγκη οι συμμετέχοντες να συνεργάζονται στενά με άλλους συμμετέχοντες από διάφορα πολιτιστικά υπόβαθρα. Πολλές από τις ενότητες και τις αξιολογήσεις αντικατοπτρίζουν το γενικό μαθησιακό αποτέλεσμα του προγράμματος σχετικά με την ανάπτυξη της πολιτιστικής ευαισθησίας ως ουσιώδες μέρος της υπεύθυνης πρακτικής διαχείρισης. 
 • Καινοτομία και ψηφιακή ευχέρεια – το μαθησιακό περιβάλλον κάνει χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας μέσω μιας πλήρως ηλεκτρονικής παράδοσης μαθημάτων για τα Στελέχη που ο χρόνος τους είναι περιορισμένος.

(1) Αντίγραφο Πτυχίου & Αναλυτικής Βαθμολογίας (επικυρωμένα αντίγραφα και μεταφρασμένα στα Αγγλικά)

* (Tα πτυχία που είναι από Βρετανικά Πανεπιστήμια πρέπει να είναι το  λιγότερο σε Second Division , Second Class 2.2)

(2) Πιστοποιητικό Αγγλικής Γλωσσομάθειας τουλάχιστον Β2 ή (IELTS International English Language Testing System 6.5 ή αντίστοιχο πτυχίο). Όσοι έχουν ολοκληρώσει προπτυχιακές σπουδές στα Αγγλικά εξαιρούνται. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κάποιος τίτλος Αγγλικής Γλωσσομάθειας διεξάγεται ηλεκτρονικό/διαδικτυακό τεστ που οργανώνεται από το Τμήμα Εγγραφών.

(3) Έγγραφα

- Δύο συστατικές επιστολές στα Αγγλικά

- Ένα βιογραφικό σημείωμα στα Αγγλικά

- Personal Statement στα Αγγλικά (3 παράγραφοι όπου γίνεται μία  μικρή παρουσίαση του εαυτού τους & για ποιο λόγο θα ξεκινήσουν το εν λόγω πρόγραμμα).

- Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας και από τις 2 όψεις.

- Έγχρωμη φωτογραφία.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει πρώτο πτυχίο αλλά συναφείς επαγγελματική εμπειρία (μπορεί να απαιτηθεί συνέντευξη ή συγγραφή ενός κειμένου συναφούς θέματος).

Εάν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για επάρκεια στην αγγλική γλώσσα, παρέχονται εντατικά μαθήματα Αγγλικών στο City Unity College, ανάλογα με το επίπεδο του κάθε υποψήφιου φοιτητή.

Ο φάκελος αξιολογείται από τον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο του Προγράμματος και τα δικαιολογητικά αποστέλλονται στο Coventry University.