• Duration 365 week
 • Lectures 7
 • Skill level beginner
 • Quizzes 0
 • Pass parcentages 80
 • Certificate No
 • User Avatar

  Konstantinos Zioris

 • Category:

  Cardiff Metropolitan University & Department of Business & Finance & MSc Business & Postgraduate

Free
 • 50 enrolled students
 • english

Το City Unity College σε συνεργασία με το Cardiff Metropolitan University προσφέρει το πρόγραμμα Msc Digital Marketing Management.

MSc Digital Marketing Management

MSc Digital Marketing Management

City Unity College, in cooperation with Cardiff Metropolitan University, offers an Msc Digital Marketing Management, targeting individuals who wish to acquire specialized knowledge in online marketing, advertising and managing social media.

Students attend five (5) compulsory modules/courses and two (2) elective modules/courses depending on their field of specialization. Upon completion of their courses, students deliver their diploma thesis.

Why Choose the Program

 • It is a key to success in the highly competitive international labor markets: EU, USA, UAE, etc. Many graduates are already working abroad.

 • There is great demand for specialized business executives/administrators who are graduates of British universities.

 • Excellent employment prospects in dynamically growing sectors (finance, human resources management, marketing, etc.).

 • Combination of theoretical and practical knowledge by leading academics with a long-standing teaching and professional experience.

 • Graduates may register at City Unity Business Club, an organized network that advances their networking into the job market.

 • The presence of students and executives from abroad makes this postgraduate program highly competitive as diverse cultures and various business models constitute an enormous human capital full of experiences and practices within a globalized economy.

 • Since the MBA is one of the few postgraduate programs that do not require a specific academic and professional background, it makes it even more competitive, as diverse experiences offer a more dynamic teaching style.

 • MBA is the ideal tool for someone to start his/her own business having a better overview on how to hedge business risks.

The minimum requirements for enrollment in the Master’s degree program are:

 1. a Bachelor degree awarded by another approved degree awarding body (2:2 or higher),

or

 1. a non-graduate qualification which is deemed to be of satisfactory standard for admission into the postgraduate program

Students who do not hold such qualifications will be assessed for their suitability through an interview and, where necessary, through references.

Non-graduates who lack formal qualifications (ie: formal qualifications which marginally fall short of the normal minimum entry requirements) will have to compensate for by their relevant professional experience, provided that these candidates have held for a minimum of five (5) years, a key position relevant to the Master’s degree they wish to pursue.

There are quality assurance measures taken at program, school and institutional level to ensure standards are consistently met.

Need Proof of English minimum level B2.

Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται σε ένα ημερολογιακό έτος πλήρους παρακολούθησης (full-time) ή έως 2 έτη μερικής φοίτησης (part-time). Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων χρησιμοποιείται το απαραίτητο οπτικό και εργαστηριακό υλικό, στο οποίο περιλαμβάνονται βίντεο-προβολείς, H/Y,  και CD Players. Όλοι οι φοιτητές έχουν πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα INTRANET όπου καταχωρείται το διδακτικό υλικό, οι βαθμοί και οι ανακοινώσεις για όλα τα μαθήματα.

Μέθοδοι διδασκαλίας

Οι φοιτητές μπορούν να σχεδιάσουν με τη βοήθεια των Καθηγητών τους τον τρόπο μελέτης τους. Παράλληλα, η δομή μαθημάτων και οι διάφορες μέθοδοι διδασκαλίας έχουν σχεδιαστεί ώστε να υποστηρίξουν την διαδικασία αυτή. Η μικροδιδασκαλία ενθαρρύνεται μέσω της χρήσης συγκεκριμένων διεθνών πρακτικών όπως οι μελέτες περίπτωσης (case studies) , ενώ η πρακτική εξάσκηση συμπληρώνεται με τη χρήση των κατάλληλων υλικών, βίντεο, λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών κτλ.

Το διδακτικό υλικό διαχέεται μέσα από ένα μείγμα διαλέξεων, σεμιναρίων και εργαστηρίων.

Διαλέξεις: Οι διαλέξεις αποτελούν ένα σημαντικό μέρος της στρατηγικής της διδασκαλίας για το πρόγραμμα καθώς και ένα αποτελεσματικό τρόπο παροχής του εκπαιδευτικού υλικού, με διαδραστικό, αμφίδρομο τρόπο.

Εκπαιδευτικές συναντήσεις: Οι εκπαιδευτικές αυτές συναντήσεις έχουν σαν σκοπό να καλυφθούν θέματα τα οποία δεν μπορούν να καλυφθούν εντός εκπαιδευτικού ωραρίου και παρέχονται ενισχυτικά ώστε οι φοιτητές να λύσουν οποιαδήποτε απορία τους.

Οι συναντήσεις αυτές μπορούν να έχουν το χαρακτήρα:

 • Επίλυσης πρακτικών προβλημάτων τα οποία ανακύπτουν από τη διδακτέα ύλη
 • Επίλυση αποριών
 • Σεμινάρια

Τα σεμινάρια μπορούν να αφορούν συναντήσεις ενός φοιτητή ή ομάδας φοιτητών με τους Καθηγητές τους προκειμένου να παρουσιαστεί ένα project ή μια εργασία στα πλαίσια ενός μαθήματος και που μπορούν να το παρακολουθήσουν και άλλοι φοιτητές από διαφορετικά έτη. Αυτή η στρατηγική χρησιμοποιείται προκειμένου η διάχυση γνώσης να είναι ανοιχτή για όλους τους φοιτητές ανεξάρτητα από το χρόνο φοίτησης τους, ενισχύοντας έτσι την μαθητοκεντρική προσέγγιση στην οποία το ακαδημαϊκό προσωπικό του City Unity College δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα..

Εργαστήρια: Τα εργαστήρια χρησιμοποιούνται ευρέως σε μια σειρά ενοτήτων σε όλο το πρόγραμμα. Σε αυτές τις τάξεις οι μαθητές είναι σε θέση να εξασκηθούν και να βελτιώσουν τις ικανότητές τους σε ένα υποστηρικτικό περιβάλλον από μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού. Τα εργαστήρια αποτελούν τη μετάβαση από τη θεωρία στην πρακτική.

Μελέτες περίπτωσης: Οι μελέτες περίπτωσης αποτελούν μια θεμελιώδη στρατηγική διδασκαλίας και εκμάθησης, καθώς και ένα εργαλείο αξιολόγησης, όπου οι φοιτητές παρουσιάζουν και αναπτύσσουν πραγματικά ή προσομοιωμένα σύνθετα προβλήματα, τα οποία υποχρεούνται να αναλύσουν λεπτομερώς και στη συνέχεια να συνθέσουν τη δική τους λύση γραπτώς ή προφορικώς.

Διαλέξεις από διακεκριμένους ομιλητές: Κατά καιρούς προσκαλούνται άνθρωποι της αγοράς και των επιχειρήσεων προκειμένου οι φοιτητές να ενημερωθούν για τα τρέχοντα θέματα που άπτονται των σπουδών τους, αλλά και να αποκτήσουν μια πιο πρακτική προσέγγιση και διασύνδεση με την αγορά εργασίας.

Όλα τα ακαδημαϊκά προγράμματα διεξάγονται στις εγκαταστάσεις του City Unity College στο κέντρο της Αθήνας, Θησέως 15-17, Σύνταγμα, 10562.

Σύμφωνα με το νόμο 4393/12 τα πτυχία ευρωπαϊκών πανεπιστημίων που αποκτώνται με παρακολούθηση προγραμμάτων σε αναγνωρισμένα Κολέγια, τυγχάνουν επαγγελματικής από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων του Υπουργείου Παιδείας. Οι απόφοιτοι του MSc Digital Marketing Management μπορούν να ανελιχθούν σε ανώτερες και ανώτατες θέσεις στην επιχειρηματική ιεραρχία με σαφώς πιο ανεπτυγμένα προσόντα, γνώσεις και δεξιότητες που βοηθούν στην επίλυση προβλημάτων και στην αντιστάθμιση του επιχειρηματικού κινδύνου της σύγχρονης επιχείρησης. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από την ολιστική προσέγγιση του προγράμματος σπουδών, αφού το πρόγραμμα είναι δομημένο και εστιασμένο στην ποιότητα και την επικαιροποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων ώστε να απορροφήσουν ανώτατες θέσεις στην αγορά εργασίας ως:
 • Digital Marketing Managers
 • Social Media Managers
 • Marketing Managers
 • Social & Digital Consultants (ελεύθεροι επαγγελματίες)

Οι συνηθισμένες/ ελάχιστες προϋποθέσεις για εγγραφή στο πρόγραμμα Master είναι:

1. αρχικό πτυχίο που έχει χορηγηθεί από άλλο αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης (2:2 ή υψηλότερο), ή
2. μη-πτυχιακή πιστοποίηση ή προσόν που θεωρείται ότι καλύπτει ικανοποιητικά τις προϋποθέσεις εγγραφής σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα.

Οι σπουδαστές που δεν διαθέτουν αυτές τις προϋποθέσεις και προσόντα θα αξιολογούνται ως προς την καταλληλότητά τους μέσω συνέντευξης και, όπου απαιτείται, μέσα από συστάσεις.

Οι μη πτυχιούχοι που δεν διαθέτουν τα τυπικά προσόντα (δηλαδή: ελάχιστα λιγότερα προσόντα από τα απαιτούμενα για να πληρούν τις προϋποθέσεις εγγραφής) θα πρέπει να τα αντισταθμίζουν με τη σχετική επαγγελματική τους πείρα, υπό την προϋπόθεση ότι οι υποψήφιοι αυτοί κατείχαν, για τουλάχιστον πέντε (5) έτη, υπεύθυνη θέση που είναι σχετική με το μεταπτυχιακό δίπλωμα που επιθυμούν να ακολουθήσουν.

Λαμβάνονται μέτρα διασφάλισης της ποιότητας σε επίπεδο προγράμματος, σχολής και ιδρύματος για να διασφαλιστεί ότι τα στάνταρντ τηρούνται με συνέπεια.

ARE YOU INTERESTED ?

Courses
 • Understanding the Digital Consumer
 • Multi-channel Digital Marketing
 • Modern Marketing Research
 • Strategic Global Marketing in a Digital Context
 • Digital Analytics & Insights – Web, Mobile and Marketing
 • Academic Research for Business
 • Digital Dissertation or Digital Marketing Plan

Provided on-campus technical support for personnel, instructors and students as well as an on-line help-desk services. Solving PC and laptop software and hardware problems ,printer and routing problems . Solving issues with Windows, Linux, and Mac operating systems.

Main Content