Αναγνώριση

Aναγνώριση του City Unity College

To City Unity College από το 2010 λειτουργεί ως αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας (ΚΕΜΕ), βάσει της Υπουργικής Απόφασης της 27ης Ιουνίου 2010 (Αρ. Αδ. Λειτ. 92790/ΙΑ). Από το 2012 και πλέον λειτουργεί ως αναγνωρισμένο Κολλέγιο όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α΄) και τις από 19-11-2012 (ΦΕΚ 229 Α΄) και 4-12-2012 (ΦΕΚ 237 Α΄) Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.).

Βασικές Ερωτήσεις – Απαντήσεις που αφορούν τις αναγνωρίσεις στην Ελλάδα:

1. Τι ισχύει για τα Κολέγια και τις Άδειες ;
Σύμφωνα με το Νόμο 3696/2008 του Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και τις τροποποιήσεις του καθώς και με τον νόμο 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α΄) και τις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου, δόθηκε Άδεια σε συγκεκριμένα Κολέγια, τα οποία λειτουργούν κάτω από κανόνες, την επίβλεψη και τον έλεγχο του Υπουργείου Παιδείας.

 

2. Υπάρχει διαφορά του πτυχίου που θα αποκτήσει σπουδαστής σε κολέγιο που συνεργάζεται με πανεπιστήμιο του εξωτερικού και κάποιος που σπούδασε στο εξωτερικό;
Τα πτυχία που απονέμονται στους αποφοίτους κολεγίων είναι ακριβώς τα ίδια με εκείνα που θα παραλάμβανε κάποιος που θα έκανε τις σπουδές του στο πανεπιστήμιο του εξωτερικού.

 

3. Πώς μπορούν να αποκτήσουν Αναγνώριση Επαγγελματικής Ισοδυναμίας Τίτλων Τυπικής Ανώτατης Εκπαίδευσης οι απόφοιτοι ;
Με την παραλαβή του πτυχίου παρέχετε η δυνατότητα αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης σε οποίους κατέχουν πτυχία από Πανεπιστήμια κρατών μελών της Ε.Ε. με την προϋπόθεση ότι :

Οι τίτλοι θα είναι:

  • τουλάχιστον τριετούς διάρκειας σπουδών και φοίτησης, όταν πρόκειται για πτυχίο πρώτου κύκλου σπουδών
  • μικρότεροι τριετούς διάρκειας σπουδών και φοίτησης όταν πρόκειται για μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης
  • τουλάχιστον τριετούς διάρκειας σπουδών και φοίτησης όταν πρόκειται για διδακτορικό κύκλο σπουδών

 

4. Ποια είναι τα δικαιολογητικά για την αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας;

  1. Έντυπο αίτησης για την «Αναγνώριση Επαγγελματικής Ισοδυναμίας»
  2. Απόδειξη ιθαγένειας (αντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου).
  3. Τίτλος ανώτατης εκπαίδευσης.
  4. Αναλυτική βαθμολογία από το ίδρυμα που χορήγησε τον τίτλο εκπαίδευσης στην οποία θα πρέπει να περιέχεται η
  5. συνολική διάρκεια των σπουδών και το σύνολο των μαθημάτων που παρακολούθησε ο αιτών κατ’ έτος.
  6. Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών (syllabus).
  7. Παράβολο υπέρ Δημοσίου 100 Ευρώ.

 

5. Μπορεί να γίνει αναγνώριση πτυχίου κολεγίου από το ΔΟΑΤΑΠ για επαγγελματικά δικαιώματα;
Ο ΔΟΑΤΑΠ δεν είναι όργανο αναγνώρισης επαγγελματικών δικαιωμάτων ή όργανο κρίσης πτυχίων ΑΕΙ του εξωτερικού πιστοποιούντων επαγγελματική εκπαίδευση κατά τις διατάξεις της Οδηγίας 89/48/ΕΕ ή του ΠΔ 165/2000.
Το Μνημόνιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αναφέρεται στα επαγγελματικά προσόντα δεν μπορεί να αφορά σε καμία περίπτωση τους όρους και τις προϋποθέσεις της κατά το ν. 3328/2005 ακαδημαϊκής και μόνο αναγνώρισης της ισοτιμίας και αντιστοιχίας τίτλων σπουδών από ΑΕΙ του εξωτερικού για την οποία και μόνο είναι αρμόδιος ο ΔΟΑΤΑΠ.

 

6. Όσοι αποκτήσουν επαγγελματικά δικαιώματα μέσω του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοδυναμίας Τίτλων Τυπικής Ανώτατης Εκπαίδευσης θα μπορούν να πάρουν μέρος στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ για διορισμό στο Δημόσιο;

Κάτοχοι πτυχίων Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων εφόσον έχουν λάβει αναγνώριση από το Συμβούλιο μπορούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις του ΑΣΕΠ σύμφωνα με το Π.Δ. 44 του 2005.
* https://www.minedu.gov.gr

 

Στη συνέχεια, βλέπετε βεβαίωση επαγγελματικής ισοδυναμίας που έλαβε απόφοιτος μας: