CITY UNITY COLLEGE

BA (hons) Business Management

Το Πρόγραμμα εξοπλίζει τους φοιτητές με τις βασικές επιχειρηματικές δεξιότητες και γνώσεις που απαιτούνται για μια επιτυχημένη καριέρα σε ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς.

Στόχος του Προγράμματος
Είναι σχεδιασμένο ώστε να παρέχει μια εις βάθος κατανόηση όλων των σταδίων της διαχείρισης και διοίκησης επιχειρήσεων, ώστε οι φοιτητές να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να εργαστούν ως επιτυχημένα στελέχη και managers, εντός ενός συνεχώς μεταβαλλόμενου κόσμου μιας παγκοσμιοποιημένης οικονομίας. Θα μελετήσετε ένα ευρύ φάσμα πεδίων όπως οι λειτουργίες, τα χρηματοοικονομικά, το μάρκετινγκ, η στρατηγική και το ανθρώπινο δυναμικό και θα έχετε την ευκαιρία να εφαρμόσετε τις θεωρητικές σας γνώσεις σε πραγματικές, ενημερωμένες περιπτωσιολογικές μελέτες.

Καθ΄όλη τη διάρκεια του Προγράμματος θα ενημερώνεστε από εξειδικευμένους προσκεκλημένους καθηγητές και επαγγελματίες για τις τρέχουσες εξελίξεις στο χώρο της οικονομίας και των επιχειρήσεων και θα επισκεφθείτε διάφορους οργανισμούς, συμμετέχοντας σε διαδικτυακές επιχειρηματικές προσομοιώσεις.

Διάρκεια φοίτησης

3 έτη (Full time) ή 6 έτη (part time)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά

ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

 • MN4062 – Αρχές Διοίκησης
 • AC4052 – Χρηματοοικονομική Λογιστική
 • MN4063 – Διαχείριση Δεδομένων
 • MN4057 – Ψηφιακή Διοίκηση Επιχειρήσεων Αναδυόμενη Τεχνολογία
 • FE4055 – Ανάλυση Επιχειρηματικού και Οικονομικού Περιβάλλοντος
 • MC4061 – Αρχές Μάρκετινγκ
 • HR4052 – Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
 • MN4W50 – Μαθαίνοντας μέσα από Οργανισμούς
 • MN5053 – Σχεδιασμός και Διαχείριση Οργανισμού
 • MN5072 – Διεθνείς Πωλήσεις και Διαπραγματεύσεις
 • FE5056 – Επίλυση Προβλημάτων: Μέθοδοι Ανάλυση
 • MN5W50 – Επιχειρηματικότητα
 • MN5067 – Ηγεσία στην Πράξη
 • MN5076 – Αρχές Διαχείρισης Έργων
 • MC5080 – Επικοινωνία και Μάρκετινγκ
 • AC5063 – Αρχές Χρηματοδότησης
 • MN6068 – Λήψη Οικονομικών Αποφάσεων
 • MN6076 – Καινοτομία
 • HR6055 – Διαπολιτισμικότητα
 • MN6070 – Κοινωνικό Μάρκετινγκ
 • MN6071 – Επιχειρηματική Στρατηγική
 • MN6098 – Διοικητική Πρακτική
 • FE6P04 – Διπλωματική Εργασία

Πληροφορίες

Βάσει του ΠΔ 38/2010, Ν. 3696/2008, Ν. 4093/2012 τα πτυχία ευρωπαϊκών πανεπιστημίων που αποκτώνται με παρακολούθηση προγραμμάτων σε αναγνωρισμένα Κολέγια, τυγχάνουν επαγγελματικής αναγνώρισης από το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας ‘Α.Τ.Ε.Ε.Ν.’ του Υπουργείου Παιδείας.

1ο Έτος

Ψηφιακή Διοίκηση Επιχειρήσεων και Αναδυόμενη Τεχνολογία : Το μάθημα βοηθά στην κατανόηση των αρχών της ψηφιακής διαχείρισης επιχειρήσεων. Θα επικεντρωθεί στις εφαρμογές της τεχνολογίας, διερευνώντας σημαντικά ζητήματα όπως η ενσωμάτωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, τα επιχειρηματικά μοντέλα και το μάρκετινγκ διαδικτύου, απαιτώντας την κατανόηση της θεωρίας, της εφαρμογής και των θεμάτων συντήρησης.

Χρηματοοικονομική Λογιστική: Το μάθημα έχει σχεδιαστεί για να θέσει τα θεμέλια για την κατανόηση των λογιστικών απαιτήσεων των επιχειρηματικών οργανώσεων για την εσωτερική και εξωτερική υποβολή εκθέσεων και τη λήψη αποφάσεων. Εξετάζει τις τεχνικές χρηματοοικονομικής λογιστικής για τις ατομικές επιχειρήσεις και τις ανώνυμες εταιρείες

Μαθαίνοντας μέσα από Οργανισμούς : Το μάθημα θα ενισχύσει την κατανόηση των φοιτητών για το τι σημαίνει να είσαι επαγγελματίας. Αυτή η ενότητα θα υποστηρίξει την προετοιμασία για τη μελλοντική τους σταδιοδρομία, ενθαρρύνοντάς τους να αναπτύξουν, να εφαρμόσουν στην πράξη και να αποδείξουν τις δεξιότητες και τις συμπεριφορές που οι εργοδότες θέλουν να δουν.

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού: Αυτή η ενότητα παρέχει μια εισαγωγή στη διαχείριση των ανθρώπων σε οργανισμούς, ή όπως είναι κοινώς γνωστό «Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού». Απευθύνεται σε φοιτητές από διάφορους κλάδους, και όχι μόνο σε εκείνους που θέλουν να ακολουθήσουν μια καριέρα στην ΔΑΔ. Τελικά, η διαχείριση των ανθρώπων είναι συχνά ευθύνη των διευθυντών γραμμής και των εποπτών, οπότε είναι σημαντικό όλοι οι απόφοιτοι να είναι εξοπλισμένοι με τις γνώσεις και τις δεξιότητες για να το εφαρμόσουν αποτελεσματικά στην πράξη.

Αρχές Διοίκησης : Το επίκεντρο αυτής της ενότητας είναι η διαχείριση και η ανάπτυξη των φοιτητών ως διευθυντών. Οι διευθυντές είναι ζωτικής σημασίας για την πραγματοποίηση των πραγμάτων, για παράδειγμα, σχεδιάζουν, οργανώνουν, καθοδηγούν και συντονίζουν το έργο άλλων, προκειμένου να επιτύχουν τους οργανωτικούς στόχους αποδοτικά και αποτελεσματικά. Οι προκλήσεις της διαχείρισης στο σημερινό συνεχώς μεταβαλλόμενο, όλο και πιο αβέβαιο, πολύπλοκο οικονομικό περιβάλλον απαιτούν από τους διευθυντές να έχουν τις γνώσεις, την ικανότητα και τις δεξιότητες να αναλάβουν δράση, όπως η διαχείριση πληροφοριών, η ανάθεση καθηκόντων, ο καθορισμός στόχων, η οικοδόμηση ομάδων, η παροχή κινήτρων σε άλλους και, μαζί με πολλές άλλες δραστηριότητες, η επίτευξη οργανωτικής επιτυχίας

Αρχές Μάρκετινγκ: Στόχος του μαθήματος είναι να κατανοήσει τη διαδικασία μάρκετινγκ σε σύγχρονους οργανισμούς, στο πλαίσιο υλικών αγαθών και υπηρεσιών. Ο τομέας των υπηρεσιών αντιπροσωπεύει σημαντικό ποσοστό του ΑΕγχΠ και της απασχόλησης στις περισσότερες ανεπτυγμένες οικονομίες και, ως εκ τούτου, καθίσταται απαραίτητο για τους σπουδαστές να αποκτήσουν γνώσεις στην περιοχή. Σε αυτή την ενότητα, οι φοιτητές εισάγονται σε μια σειρά από θεωρίες μάρκετινγκ όπως η έννοια του μάρκετινγκ, η συμπεριφορά των καταναλωτών, η ανάλυση επιχειρηματικού περιβάλλοντος, η έρευνα μάρκετινγκ κ.α.

Διαχείριση Δεδομένων: Η ενότητα εισάγει τη λήψη αποφάσεων βάσει δεδομένων και τη μέτρηση απόδοσης και παρέχει στους μαθητές την πρακτική εμπειρία της χρήσης του Excel για τη μετατροπή δεδομένων σε σημαντικές πληροφορίες. Εισάγει περαιτέρω τους μαθητές στην πρόβλεψη, τον καθορισμό στόχων και τη διαχείριση έργων. Ως εκ τούτου, παρέχει στους μαθητές μια κατανόηση των βασικών αρχών των στατιστικών μεθόδων για τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων. Με αυτόν τον τρόπο, παρέχει τις δεξιότητες και τις γνώσεις που απαιτούνται για τις ενότητες των επιπέδων 5 και 6, συμπεριλαμβανομένης της διατριβής, που αναπτύσσουν και αξιολογούν τις ποσοτικές πτυχές της διοίκησης επιχειρήσεων.

Ανάλυση Επιχειρηματικού και Οικονομικού Περιβάλλοντος : Η ενότητα έχει σχεδιαστεί για να χρησιμοποιηθεί από προπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου 4 σε περιπτωσιολογικές μελέτες, οι οποίες θα αντληθούν από επιλεγμένους τομείς της βιομηχανίας, όπως η διαφήμιση, η αεροπορία, τα χρηματοοικονομικά, το μάρκετινγκ, η μουσική, οι μεταφορές, ο τουρισμός και θα εφαρμοστούν για την ενίσχυση βασικών εννοιών. Αυτό θα ενισχύσει την ικανότητα των φοιτητών να κατανοούν συγκεκριμένα επιχειρηματικά προβλήματα και πτυχές του επιχειρηματικού και οικονομικού περιβάλλοντος. Θέματα και μελέτες περιπτώσεων θα καλύψουν επιχειρηματικά ζητήματα που είναι σύγχρονα και σχετικά με τον πραγματικό κόσμο.

Αρχές Διαχείρισης Έργων: Αυτή η ενότητα εισάγει τους φοιτητές στο ρόλο του διαχειριστή του έργου, στη φύση των έργων και στον τρόπο επιτυχούς διαχείρισής τους, εστιάζοντας στο γραμμικό έργο στο οποίο η παραγωγή του έργου ορίζεται σαφώς κατά την έναρξη. Τέτοια έργα είναι τυπικά στον κατασκευαστικό κλάδο, αλλά μπορούν να βρεθούν ευρέως σε επιχειρηματικούς οργανισμούς. Θα εξετάσετε επίσης τον τρόπο με τον οποίο τα έργα Agile αλλάζουν την προσέγγιση στην παράδοση του έργου για να αντιμετωπίσουν την αβεβαιότητα στο προϊόν που πρόκειται να παραδοθεί και να αποδεχτούν αλλαγές στις απαιτήσεις ή τις περιστάσεις.

Διεθνείς Πωλήσεις και Διαπραγματεύσεις : Αυτή η ενότητα παρέχει στους φοιτητές την ευκαιρία να αποκτήσουν και να αναπτύξουν βασικές γνώσεις και δεξιότητες πώλησης και διαπραγμάτευσης. Θα εξετάσει ιδιαίτερα τη διεθνή προοπτική στην πώληση για να προετοιμάσει τους μαθητές για τη σημασία της συνεκτίμησης του πλούτου του τρέχοντος παγκόσμιου πλαισίου.

Ηγεσία στην Πράξη: Αυτή η ενότητα παρέχει στους φοιτητές μια κατανόηση της ηγεσίας τόσο από θεωρητική όσο και από πρακτική άποψη. Χρησιμοποιώντας τρέχοντα παραδείγματα μελέτης περίπτωσης θα μάθουν πώς να εφαρμόζουν τις γνώσεις ηγεσίας τους κριτικά. Με τη χρήση πολυμέσων οι φοιτητές θα αναλύσουν πώς η κατανόηση της θεωρίας ηγεσίας μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη, την καθοδήγηση και τη διαχείριση επιχειρηματικών οργανισμών. Οι μαθητές θα διερευνήσουν τη σημασία των χαρακτηριστικών, των συμπεριφορών και των χαρακτηριστικών των ηγετών μέσα από το κριτικό πρίσμα των σημερινών μοντέλων ηγεσίας.

Σχεδιασμός και Διαχείριση Οργανισμού: Η ενότητα εισάγει και διερευνά μια σειρά από βασικά θέματα που σχετίζονται με τις μελέτες οργάνωσης. Ένα ευρύ φάσμα θεωριών οργάνωσης θα ενθαρρύνει τους μαθητές να αναπτύξουν μια κριτική προσέγγιση για την κατανόηση και την ανάλυση βασικών ζητημάτων στους σύγχρονους οργανισμούς.

Επίλυση προβλημάτων: Μέθοδοι και Ανάλυση: Αυτή η ενότητα στοχεύει στην ανάπτυξη της ικανότητας των φοιτητών να κατανοούν και να εφαρμόζουν μεθόδους επίλυσης προβλημάτων και ανάλυσης σε σχέση με ζητήματα που μπορεί να προκύψουν σε τομείς σπουδών επιχειρήσεων και διοίκησης.

Επικοινωνία και Μάρκετινγκ : Αυτή η ενότητα εισάγει τους φοιτητές στις βασικές αρχές της διαδικασίας επικοινωνίας μάρκετινγκ και στο ρόλο μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης επικοινωνίας μάρκετινγκ τόσο σε παραδοσιακές όσο και σε ψηφιακές μορφές επικοινωνίας, στην επίτευξη των στόχων μάρκετινγκ. Το μεταβαλλόμενο περιβάλλον και οι επιπτώσεις της τεχνολογίας εξηγούνται ως υπόβαθρο για τη σύνθεση της διαδικασίας επικοινωνίας.

Αρχές Χρηματοδότησης: Το μάθημα έχει σχεδιαστεί για να εισαγάγει τους φοιτητές στη βασική θεωρία των οικονομικών και να εφαρμόσει τη θεωρία στην επιλογή και διαχείριση του χρηματοοικονομικού και επενδυτικού χαρτοφυλακίου. Το μάθημα θα βοηθήσει τους φοιτητές να κατανοήσουν τις θεωρίες των οικονομικών για να αναπτύξουν τις δεξιότητες αποτίμησης των επενδύσεων και να αξιολογήσουν κριτικά τα πλαίσια για την τιμολόγηση των τίτλων, τους κινδύνους και τη σχέση ανταμοιβής.

Επιχειρηματικότητα: Το μάθημα έχει σχεδιαστεί για να εισαγάγει τους φοιτητές στον σχεδιασμό και την υλοποίηση μίας επιτυχημένης επιχειρηματικής μονάδας. Μέσα από ειδικές ασκήσεις τύπου project, οι φοιτητές θα έρθουν σε επαφή με το πραγματικό επιχειρηματικό περιβάλλον, θα βελτιώσουν τις ικανότητές τους αναφορικά με την λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων και θα λάβουν μία πρώτη γεύση της μελλοντικής τους απασχόλησης σε κάποια επιχείρηση. Μέσα από το συγκεκριμένο μάθημα, οι φοιτητές θα λάβουν χρήσιμες γνώσεις ακόμα και για την περίπτωση που επιθυμούν να σχεδιάσουν και υλοποιήσουν την δική τους επιχείρηση.

Λήψη Οικονομικών Αποφάσεων : Η ενότητα παρέχει επίσης τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την αξιολόγηση του αντίκτυπου των οικονομικών αποφάσεων. Επιτρέπει στους σημερινούς φοιτητές, οι οποίοι είναι διαχειριστές του αύριο, να συμμετέχουν σε διαδικασίες λήψης αποφάσεων σχετικά με τη χρήση των οικονομικών στις επενδύσεις, τη χρηματοοικονομική διαχείριση και τη διαχείριση κινδύνων και την επίτευξη αξίας για τα χρήματα για την επίτευξη των στόχων της επιχείρησης. Παρόλο που οι διαχειριστές δεν υποχρεούνται πάντα να διενεργούν λεπτομερή χρηματοοικονομική ανάλυση, πρέπει να έχουν σαφή κατανόηση του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί η διαδικασία δημοσιονομικής διαχείρισης και λήψης αποφάσεων για να βεβαιώνεται ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται και εφαρμόζονται σωστά και ότι υπάρχει κατάλληλο σύστημα διαχείρισης κινδύνων

Καινοτομία: Αυτή η βασική ενότητα του τελευταίου έτους έχει ως στόχο να δώσει τη δυνατότητα στους φοιτητές να σπουδάσουν και να εφαρμόσουν στην πράξη:

 • μια σειρά από θεωρίες και τεχνικές ηγεσίας για την κριτική αξιολόγηση και ανάπτυξη του δικού τους προσωπικού στυλ ηγεσίας
 • μια σειρά από θεωρίες και τεχνικές ηγεσίας για την κριτική αξιολόγηση των σύγχρονων πρακτικών καινοτομίας και οργανισμών σε μια σειρά βιομηχανιών που ασχολούνται με την πρακτική της καινοτομίας
 • μια σειρά από θεωρίες και τεχνικές καινοτομίας για την κριτική αξιολόγηση των σύγχρονων διαδικασιών καινοτομίας και οργανισμών σε μια σειρά βιομηχανιών που καινοτομούν στις συνέργειες μεταξύ ηγεσίας και καινοτομίας σε μια σειρά πλαισίων

Επιχειρηματική Στρατηγική : Η στρατηγική είναι ένα κρίσιμο θέμα, που αφορά την ανάπτυξη, την επιτυχία και την αποτυχία όλων των ειδών των οργανισμών, από τις πολυεθνικές έως τις νεοσύστατες επιχειρήσεις, από τις φιλανθρωπικές οργανώσεις έως τις κυβερνητικές υπηρεσίες και πολλά άλλα. Κατά συνέπεια, η στρατηγική αποτελεί βασικό στοιχείο όλων των επαγγελματικών επιχειρηματικών και διοικητικών προσόντων. Εξοπλίζει τους επίδοξους διευθυντές και ηγέτες με τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις τεχνικές που απαιτούνται για την κριτική ανάλυση των σύγχρονων οργανισμών σε μεταβαλλόμενα περιβάλλοντα σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο. να διατυπώνει, να αξιολογεί και να υπερασπίζεται ρεαλιστικές και δημιουργικές προτάσεις για μελλοντική στρατηγική κατεύθυνση· και να σχεδιάσει την αποτελεσματική εφαρμογή της επιλεγόμενης στρατηγικής.

Διαπολιτισμικότητα : Αυτή η ενότητα θα εξετάσει την έννοια της ένταξης και πώς διαφέρει από τις έννοιες της ισότητας και της διαφορετικότητας – τι προσθέτει και πού μπορεί να λείπει. Θα εξετάσουμε προσεκτικά τις διαφορετικές διαστάσεις της διαφορετικότητας (φύλο, ηλικία, φυλή/εθνικότητα και ούτω καθεξής) προκειμένου να κατανοήσουμε τα συγκεκριμένα εμπόδια που αντιμετωπίζουν αυτές οι ομάδες και ποιες μεθόδους μπορούν να αναπτύξουν οι οργανισμοί για να εξασφαλίσουν πιο συμπεριληπτικούς χώρους εργασίας – έτσι ώστε όλοι να αισθάνονται πολύτιμοι ανεξάρτητα από την ταυτότητα ή το υπόβαθρο.

Κοινωνικό Marketing: Αυτή η ενότητα στοχεύει να εισαγάγει τους φοιτητές σε ένα αναπτυσσόμενο νέο πεδίο που σχετίζεται με το μάρκετινγκ. Παρέχει την ευκαιρία να αξιοποιήσουν τις γνώσεις τους σχετικά με το μάρκετινγκ για να τις εφαρμόσουν σε καταστάσεις όπου ο στόχος είναι να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων. Οι φοιτητές θα μάθουν πώς αυτή η αναπτυσσόμενη νέα επιστήμη χρησιμοποιεί διάφορους κλάδους, εκτός από το μάρκετινγκ, για να βοηθήσει στη βελτίωση της ευημερίας των κοινωνιών μας. Αυτός ο τομέας έχει εφαρμοστεί με επιτυχία σε πολλά κοινωνικά δεινά που κυμαίνονται από την παχυσαρκία, το ποτό και την οδήγηση έως τις διακρίσεις και την ενδοοικογενειακή βία.

Διοικητική Πρακτική: Το μάθημα έχει σχεδιαστεί ώστε να βοηθήσει τους φοιτητές να ενσωματώσουν στην πράξη τα όσα έχουν μάθει κατά την διάρκεια του προγράμματος σπουδών. Το μεγαλύτερο μέρος του μαθήματος επικεντρώνεται στην ανάπτυξη των απαραίτητων soft skills (δεξιοτήτων) ώστε οι φοιτητές να καταξιωθούν ως μάνατζερς στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Μέσα από το μάθημα οι φοιτητές θα ανακαλύωουν το ιδιαίτερο στυλ διοίκησης που ταιριάζει στις επιδιώξεις, αλλά και στην προσωπικότητα του καθενός.

Διπλωματική Εργασία: Αυτή η ενότητα στοχεύει να επιτρέψει στους φοιτητές να ολοκληρώσουν μια ερευνητική εστιασμένη διατριβή σε ένα επιλεγμένο θέμα ή θέμα κατάλληλο για το προπτυχιακό τους πτυχίο. Οι φοιτητές καλούνται να προβληματιστούν πάνω σε σχετικά ερευνητικά ερωτήματα, θεωρητικές έννοιες/υποθέσεις, προηγούμενη βιβλιογραφία, ηθικές προσεγγίσεις, ερευνητικές μεθοδολογίες και αναλύσεις δεδομένων με ανεξάρτητο και πειθαρχημένο τρόπο. Οι φοιτητές αναμένεται να αναπτύξουν μια σε βάθος κατανόηση των επιλεγμένων ερευνητικών θεμάτων, των ερευνητικών μεθόδων / προσεγγίσεων και της ικανότητας να αναζητούν κατάλληλα δείγματα δεδομένων που απαιτούνται για την έρευνα σε ένα επιλεγμένο θέμα. Το μάθημα στοχεύει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων ανάλυσης, κριτικής σκέψης, αναφοράς και διαχείρισης χρόνου σε ανεξάρτητη ανάληψη και αναφορά σε ένα ερευνητικό έργο.

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 3 έτη (full time) και στο τρίτο (3ο) έτος οι φοιτητές συγγράφουν τη διπλωματική τους εργασία. Η ολοκλήρωση του προγράμματος περιλαμβάνει απόκτηση 360 UK Credits, το οποίο αποτελείται από μαθήματα κορμού, μαθήματα επιλογής και διπλωματική εργασία. Υπάρχει δυνατότητα part time παρακολούθησης διάρκειας έξι (6) ετών. Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων χρησιμοποιείται το απαραίτητο εποπτικό και εργαστηριακό υλικό, στο οποίο περιλαμβάνονται βίντεο- προβολείς και H/Y σε υπερσύγχρονα και πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια. Όλοι οι φοιτητές έχουν πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα INTRANET όπου καταχωρείται το διδακτικό υλικό, οι βαθμοί και οι ανακοινώσεις για όλα τα μαθήματα.
Οι απόφοιτοι της Διοίκησης Επιχειρήσεων μπορούν να απασχοληθούν σε πολλούς διαφορετικούς τομείς. Τα πιο εμφανή επαγγέλματα που απαιτούν πτυχίο Διοίκησης συμπεριλαμβάνουν θέσεις σε λογιστικά και χρηματοοικονομικά τμήματα, που απορροφούν μεγάλο αριθμό αποφοίτων Διοίκησης. Άλλοι τομείς με μεγάλη ζήτηση για αποφοίτους Διοίκησης είναι το μάρκετινγκ και η διαφήμιση, καθώς επίσης και το λιανικό εμπόριο, οι πωλήσεις, οι ανθρώπινοι πόροι και η συμβουλευτική επιχειρήσεων.
 • να είναι κάτοχοι απολυτηρίου λυκείου >13.
 • να έχουν γνώσεις αγγλικής γλώσσας (Επιπέδου Β2)
Προκειμένου να εγγραφούν οι φοιτητές στο πρόγραμμα θα πρέπει να καταθέσουν φάκελο με τα εξής δικαιολογητικά:

 • Αίτηση του πανεπιστημίου
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Επικυρωμένο αντίγραφο Απολυτηρίου
 • Πιστοποίηση αγγλικής γλώσσας

Ο φάκελος αξιολογείται από τον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο του Προγράμματος και τα δικαιολογητικά αποστέλλονται στο London Metropolitan University. Όταν ολοκληρωθεί η εγγραφή αποστέλλεται στους εγγεγραμμένους φοιτητές η φοιτητική τους κάρτα.

Βιβλιοθήκη
● Πρόσβαση σε ηλεκτρονική βιβλιοθήκη.
● Πρόσβαση σε διεθνείς ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες.

Ακαδημαϊκή και τεχνική υποστήριξη
● Υποστήριξη από προσωπικό σύμβουλο καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών.
● Δυνατότητα συμμετοχής σε επαγγελματικά σεμινάρια.
● Πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα εκπαίδευσης.
● Λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
● Τεχνική υποστήριξη φοιτητών από εξειδικευμένο προσωπικό μέσω τηλεφώνου ή e-mail.
● Δυνατότητα συμμετοχής στο ερευνητικό κέντρο.
● Δυνατότητα συμμετοχής σε συνέδρια και δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

Κοινωνική συμμετοχή
● Δυνατότητα συμμετοχής σε εκδρομές.
● Δυνατότητα συμμετοχής σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις.
● Δυνατότητα συμμετοχής σε εκδηλώσεις κοινωνικής προσφοράς.

Ηλεκτρονικοί πόροι
● Δυνατότητα δωρεάν απόκτησης ηλεκτρονικών λογισμικών Microsoft μέσω της υπηρεσίας Microsoft Dreams park. (Microsoft Office , Microsoft Windows κτλ).
● Δωρεάν πρόσβαση στο internet στους χώρους μας.
● Δωρεάν Wi-Fi στους χώρους μας.
● Δωρεάν πρόσβαση στο πρόγραμμα SPSS για στατιστικές αναλύσεις.

Τα προγράμματα μας υποστηρίζονται από εξαιρετικά εκπαιδευτικά εργαλεία, τα οποία μάλιστα λειτουργούν συνδυαστικά.

Τα μαθήματα:

 1. προσφέρονται, από τη φύση κάθε προγράμματος, δια ζώσης στην αίθουσα, πράγμα το οποίο αποτελεί την καλύτερη μέθοδο διδασκαλίας
 2. παράλληλα όμως, μεταδίδονται ζωντανά μέσω live streaming, εξασφαλίζοντας στον φοιτητή που τυχόν δεν θα μπορέσει να παρευρεθεί σε κάποιο μάθημα πρόσβαση στο οπτικοακουστικό σκέλος μέσω του υπολογιστή του
 3. ενώ από την επόμενη μέρα, το εν λόγω οπτικοακουστικό σκέλος ανεβαίνει μέσω video on demand, όπου και είναι διαθέσιμο για μελέτη

Τέλος, οι σημειώσεις των καθηγητών και η ύλη των μαθημάτων ανεβαίνουν με το πέρας του μαθήματος στο e-class του Κολεγίου, το οποίο λειτουργεί παράλληλα με τα προηγούμενα.

Με το συνδυασμό των παραπάνω τρόπων – blended learning, ο φοιτητής μπορεί να ανταπεξέλθει στις φοιτητικές του υποχρεώσεις.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Mπορείτε να επικοινωνήσετε άμεσα μέσω Live Chat με έναν από τους συμβoύλους μας, τηλεφωνικά στο 210 3243 222 ή συμπληρώνοντας τη φόρμα που βρίσκεται παρακάτω

  CITY UNITY
  COLLEGE

  1

  Το Κολλέγιο διευρύνει διαρκώς τις ακαδημαϊκές του συνεργασίες του

  2

  Το Ακαδημαϊκό προσωπικό αποτελείται από διακεκριμένους καθηγητές και εξέχοντες επαγγελματίες

  3

  Οι φοιτητές του City Unity College μελετούν σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον