CITY UNITY COLLEGE

MBA (Master in Business Administration)

Το City Unity College σε συνεργασία με το Cardiff Metropolitan University προσφέρει το πρόγραμμα MBA (Master in Business Administration).Το MBA είναι ένας διεθνώς αναγνωρισμένος μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων όπου κάποιος μπορεί να πιστοποιήσει της διοικητικές του ικανότητες. Οι φοιτητές μας ανήκουν τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα, ωστόσο η εισδοχή στο πρόγραμμα και στελεχών από το εξωτερικό το κάνει ιδιαίτερα ανταγωνιστικό.

Τομείς εξειδίκευσης

 • Χρηματοοικονομικά
 • Διοίκηση Μονάδων Υγείας
 • Διοίκηση Προσωπικού
 • Μάρκετινγκ
 • Διαχείριση Έργων
 • Ανάλυση Δεδομένων
 • Εφοδιαστική Αλυσίδα
 • Μεταφορές

Διάρκεια φοίτησης

1 έτος full time ή 2 έτη part time

Γλώσσα διδασκαλίας: Αγγλικά

ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

 • Ανθρώπινο Δυναμικό και Οργανισμοί
 • Λογιστική για Λήψη Αποφάσεων
 • Μάρκετινγκ
 • Στρατηγική
 • Διοίκηση Λειτουργιών
 • Δύο (2) μαθήματα επιλογής
 • Διπλωματική

Πληροφορίες

 • Αποτελεί κλειδί στις ανταγωνιστικές διεθνείς αγορές εργασίας : E.Ε., Η.Π.Α., Η.A.E., κλπ. Πολλοί φοιτητές εργάζονται ήδη στο εξωτερικό.
 • Μεγάλη ζήτηση εξειδικευμένων στελεχών επιχειρήσεων οι οποίοι είναι απόφοιτοι αγγλικών πανεπιστημίων.
 • Προοπτικές απασχόλησης σε δυναμικά αναπτυσσόμενους κλάδους (χρηματοοικονομικά, διοίκηση ανθρωπίνου δυναμικού, μάρκετινγκ, κλπ).
 • Συνδυασμός θεωρητικής και πρακτικής γνώσης από κορυφαίους ακαδημαϊκούς με πολυετή διδακτική και επαγγελματική εμπειρία.
 • Μετά την αποφοίτηση εγγράφεστε στο City Unity Business Club ένα οργανωμένο δίκτυο το οποίο αναπτύσσει το networkingτων αποφοίτων με την αγορά εργασίας.
 • Η ύπαρξη φοιτητών και στελεχών από το εξωτερικό κάνει το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό ιδιαίτερα ανταγωνιστικό καθώς οι διαφορετικές κουλτούρες και τα διαφορετικά επιχειρηματικά μοντέλα που φέρνουν από τις διαφορετικές χώρες, αποτελούν ένα τεράστιο ανθρώπινο κεφάλαιο εμπειριών και διαφορετικών πρακτικών στα πλαίσια μιας παγκοσμιοποιημένης οικονομίας.
 • Το γεγονός ότι το MBA είναι από τα μοναδικά προγράμματα μεταπτυχιακής εξειδίκευσης που δεν προϋποθέτει κάποιο συγκεκριμένο ακαδημαϊκό και επαγγελματικό υπόβαθρο το κάνει ακόμα περισσότερο ανταγωνιστικό, αφού διάφορες εμπειρίες έρχονται να προσδώσουν ένα σαφώς δυναμικό στυλ στη διδασκαλία.
 • Η μισθολογική εξέλιξη των αποφοίτων του MBA είναι σαφώς ταχύτερη και εξελισσόμενη, ενώ οι ευκαιρίες απασχόλησης πολλαπλασιάζονται γεωμετρικά.
 • Το ΜΒΑ είναι το ιδανικό εργαλείο για να αρχίσει κάποιος τη δική του επιχείρηση έχοντας μια γενική θεώρηση για το πως θα αντισταθμίσει τα επιχειρηματικά ρίσκα.
Το πρόγραμμα έχει διάρκεια ενός έτους πλήρους φοίτησης (full time) ή τριών ετών μερικής φοίτησης (part time) αντίστοιχα. Προκειμένου να αποκτήσει ο φοιτητής το MBA, θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει με επιτυχία 180 πιστωτικές μονάδες. Το πρόγραμμα αποτελείται από επτά (7) μαθήματα που αντιστοιχούν σε 20 πιστωτικές μονάδες το καθένα και τη διπλωματική εργασία η οποία ισοδυναμεί με 40 πιστωτικές μονάδες. Οι φοιτητές παρακολουθούν πέντε (5) υποχρεωτικά μαθήματα και 2 μαθήματα επιλογής ανάλογα με τον τομέα εξειδίκευσης της επιλογής τους. Κάθε φοιτητής μελετά τέσσερις ενότητες ανά εξάμηνο, ενώ το κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει δεκαπέντε ακαδημαϊκές εβδομάδες μαθημάτων. Οι φοιτητές επιλέγουν από την αρχή την εξειδίκευση τους σε μια από τις παρακάτω κατευθύνσεις : Χρηματοοικονομικά, Μάρκετινγκ, HR, Διοίκηση Μονάδων Υγείας, Διαχείριση Έργου, Διοίκηση Ανάπτυξης Προϊόντος, Ισλαμικά χρηματοοικονομικά.
Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο να βοηθήσει να αναπτυχθούν η γνώση και η απαραίτητη εμπειρία για να εξελιχθεί κανείς σε επιτυχημένο manager. Ο συνδυασμός θεωρητικών και πρακτικών εφαρμογών παρέχει στους σπουδαστές ικανότητες επίλυσης προβλημάτων άμεσης και διαχρονικής αξίας.

Το MBA θα αναπτύξει τις διαπροσωπικές ικανότητες των σπουδαστών, την επιχειρηματική τους διαίσθηση, την εφευρετικότητά τους και την ικανότητα τους να επιλύουν καθημερινά προβλήματα και προκλήσεις σε ένα υποστηρικτικό περιβάλλον φιλικής ανταγωνιστικότητας και συνεργασίας.

Οι φοιτητές μπορούν να σχεδιάσουν με τη βοήθεια των Καθηγητών τους τον τρόπο μελέτης τους. Παράλληλα, η δομή μαθημάτων και οι διάφορες μέθοδοι διδασκαλίας έχουν σχεδιαστεί ώστε να υποστηρίξουν την διαδικασία αυτή. Η μικροδιδασκαλία ενθαρρύνεται μέσω της χρήσης συγκεκριμένων διεθνών πρακτικών όπως οι μελέτες περίπτωσης, ενώ η πρακτική εξάσκηση συμπληρώνεται με τη χρήση των κατάλληλων υλικών, βίντεο, λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών κτλ.

Το διδακτικό υλικό διαχέεται μέσα από ένα μείγμα διαλέξεων, σεμιναρίων και εργαστηρίων.

Διαλέξεις : Οι διαλέξεις αποτελούν ένα σημαντικό μέρος της στρατηγικής της διδασκαλίας για το πρόγραμμα καθώς και ένα αποτελεσματικό τρόπο παροχής του εκπαιδευτικού υλικού, με διαδραστικό, αμφίδρομο τρόπο.

Εκπαιδευτικές συναντήσεις : Οι εκπαιδευτικές αυτές συναντήσεις έχουν σαν σκοπό:

 • Επίλυση πρακτικών προβλημάτων τα οποία ανακύπτουν από τη διδακτέα ύλη
 • Σεμινάρια

Τα σεμινάρια μπορούν να αφορούν συναντήσεις ενός φοιτητή ή ομάδας φοιτητών με τους Καθηγητές τους προκειμένου να παρουσιαστεί ένα projectή μια εργασία στα πλαίσια ενός μαθήματος το οποίο μπορούν να παρακολουθήσουν και άλλοι φοιτητές από διαφορετικά έτη. Αυτή η στρατηγική χρησιμοποιείται προκειμένου η διάχυση γνώσης να είναι ανοιχτή για όλους τους φοιτητές ανεξάρτητα από το χρόνο φοίτησης τους, ενισχύοντας έτσι την μαθητοκεντρική προσέγγιση στην οποία το ακαδημαϊκό προσωπικό του City Unity College δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα.

Εργαστήρια : Τα εργαστήρια χρησιμοποιούνται ευρέως σε μια σειρά ενοτήτων σε όλο το πρόγραμμα. Σε αυτές τις τάξεις οι μαθητές είναι σε θέση να εξασκηθούν και να βελτιώσουν τις ικανότητές τους σε ένα υποστηρικτικό περιβάλλον από μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού. Τα εργαστήρια αποτελούν τη μετάβαση από τη θεωρία στην πρακτική.

Μελέτες περίπτωσης (Case Studies) : Οι μελέτες περίπτωσης αποτελούν μια θεμελιώδη στρατηγική διδασκαλίας και εκμάθησης, καθώς και ένα εργαλείο αξιολόγησης, όπου οι φοιτητές παρουσιάζουν και αναπτύσσουν πραγματικά ή προσομοιωμένα σύνθετα προβλήματα.

Διαλέξεις από διακεκριμένους ομιλητές : Κατά καιρούς προσκαλούνται διακεκριμένα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας και των επιχειρήσεων προκειμένου οι φοιτητές να ενημερωθούν για τα τρέχοντα θέματα, αλλά και να αποκτήσουν μια πιο πρακτική προσέγγιση και διασύνδεση με την αγορά εργασίας.

Όλα τα ακαδημαϊκά προγράμματα διεξάγονται στις εγκαταστάσεις του City Unity College στο κέντρο της Αθήνας, Θησέως 15-17, Σύνταγμα, 10562.

Οι απόφοιτοι του συγκεκριμένου προγράμματος μπορούν να ανελιχθούν σε ανώτερες και ανώτατες θέσεις στην επιχειρηματική ιεραρχία με σαφώς πιο ανεπτυγμένα προσόντα, γνώσεις και δεξιότητες που βοηθούν στην επίλυση προβλημάτων, στην αντιστάθμιση του επιχειρηματικού κινδύνου της σύγχρονης επιχείρησης και στην ικανότητα τους να συμβάλλουν στην στρατηγική ανάπτυξή της. Τέλος, οι απόφοιτοι μπορούν να αναπτύξουν και τη δική τους επιχειρηματική δραστηριότητα (οικογενειακή επιχείρηση, start– ups) προκρίνοντας την επιχειρηματικότητα.
 • Αντίγραφο Πτυχίου & Αναλυτικής Βαθμολογίας (επικυρωμένα αντίγραφα)
 • Αντίγραφο Πτυχίου & Αναλυτικής Βαθμολογίας μεταφρασμένο στα Αγγλικά. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει πτυχίο αλλά 5 χρόνια εργασιακής εμπειρίας σε managerial θέση, ελέγχεται ο φάκελος από το Cardiff Metropolitan University, ώστε να δούμε αν υπάρχει η δυνατότητα εγγραφής του. (Tα πτυχία που είναι από Βρετανικά Πανεπιστήμια πρέπει να είναι το λιγότερο σε Second Division, Second Class 2.2)
 • (2) Συστατικές Επιστολές στα Αγγλικά. Στην περίπτωση που κάποιος γίνει δεκτός με εργασιακή εμπειρία, οι συστατικές επιστολές θα πρέπει να είναι μόνο από τον χώρο εργασίας.
 • Ένα Βιογραφικό Σημείωμα στα Αγγλικά.
 • Πιστοποιητικό Αγγλικής Γλωσσομάθειας τουλάχιστον Β2 ή (IELTS International English Language Testing System 5.5). Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κάποιος τίτλος Αγγλικής Γλωσσομάθειας διεξάγεται ηλεκτρονικό/διαδικτυακό τεστ που οργανώνεται από το Τμήμα Εγγραφών
 • Personal Statement στα Αγγλικά. (3 παράγραφοι όπου γίνεται μια μικρή παρουσίαση του εαυτού τους & για ποιο λόγο θα ξεκινήσουν το εν λόγω πρόγραμμα).
 • Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητα και από τις 2 όψεις.
 • Έγχρωμη Φωτογραφία.

Σύμφωνα με το νόμο 4393/12 τα πτυχία ευρωπαϊκών πανεπιστημίων που αποκτώνται με παρακολούθηση προγραμμάτων σε αναγνωρισμένα Κολέγια, τυγχάνουν επαγγελματικής αναγνώρισης από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων του Υπουργείου Παιδείας.

Τα προγράμματα μας υποστηρίζονται από εξαιρετικά εκπαιδευτικά εργαλεία, τα οποία μάλιστα λειτουργούν συνδυαστικά.

Τα μαθήματα:

 1. προσφέρονται, από τη φύση κάθε προγράμματος, δια ζώσης στην αίθουσα, πράγμα το οποίο αποτελεί την καλύτερη μέθοδο διδασκαλίας
 2. παράλληλα όμως, μεταδίδονται ζωντανά μέσω live streaming, εξασφαλίζοντας στον φοιτητή που τυχόν δεν θα μπορέσει να παρευρεθεί σε κάποιο μάθημα πρόσβαση στο οπτικοακουστικό σκέλος μέσω του υπολογιστή του
 3. ενώ από την επόμενη μέρα, το εν λόγω οπτικοακουστικό σκέλος ανεβαίνει μέσω video on demand, όπου και είναι διαθέσιμο για μελέτη

Τέλος, οι σημειώσεις των καθηγητών και η ύλη των μαθημάτων ανεβαίνουν με το πέρας του μαθήματος στο e-class του Κολεγίου, το οποίο λειτουργεί παράλληλα με τα προηγούμενα.

Με το συνδυασμό των παραπάνω τρόπων – blended learning, ο φοιτητής μπορεί να ανταπεξέλθει στις φοιτητικές του υποχρεώσεις.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Mπορείτε να επικοινωνήσετε άμεσα μέσω Live Chat με έναν από τους συμβoύλους μας, τηλεφωνικά στο 210 3243 222 ή συμπληρώνοντας τη φόρμα που βρίσκεται παρακάτω

  CITY UNITY
  COLLEGE

  1

  Το Κολλέγιο διευρύνει διαρκώς τις ακαδημαϊκές του συνεργασίες του

  2

  Το Ακαδημαϊκό προσωπικό αποτελείται από διακεκριμένους καθηγητές και εξέχοντες επαγγελματίες

  3

  Οι φοιτητές του City Unity College σπουδάζουν σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον