CITY UNITY COLLEGE

MBA (Master in Business Administration) με εξειδικεύσεις

Τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, προετοιμάζουν υποψηφίους για ανώτερες διοικητικές θέσεις σε αντίστοιχες οργανωτικές δομές και επιχειρήσεις.

Στόχος του Προγράμματος
Στόχος των προγραμμάτων είναι να εκπαιδεύσουν τα αυριανά στελέχη των αντίστοιχων κλάδων, ώστε να μπορούν να ανταπεξέρχονται σε απαιτητικές συνθήκες, όπως αυτές δημιουργούνται από το σημερινό δυναμικά εξελισσόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον. Τα προγράμματα ΜΒΑ, έχοντας ακόμη συνεχή ζήτηση στην αγορά εργασίας, έχουν ως στόχο την προσφορά στελεχών με επαρκείς γνώσεις και ικανότητες προκειμένου να αναλάβουν τη Διοίκηση Επιχειρήσεων μέσα στο σύγχρονο, παγκοσμιοποιημένο και έντονα ανταγωνιστικό οικονομικό περιβάλλον.

Η απόκτηση ΜΒΑ είναι το εφαλτήριο ανέλιξης ενός ικανού στελέχους σε κορυφαίες θέσεις στην ιεραρχία ενός οργανισμού, με σαφώς πιο ανεπτυγμένα προσόντα, γνώσεις και δεξιότητες που βοηθούν στην επίλυση προβλημάτων και στην αντιστάθμιση του επιχειρηματικού κινδύνου της σύγχρονης επιχείρησης. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από την ολιστική προσέγγιση του προγράμματος σπουδών, αφού το πρόγραμμα είναι δομημένο και εστιασμένο στην ποιότητα και την επικαιροποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων.

Οι απόφοιτοι του MBA είναι οι αυριανοί ηγέτες και σύγχρονοι managers που καλούνται να πάρουν στρατηγικές αποφάσεις τόσο σε προσωπικό όσο και επιχειρηματικό επίπεδο.

Διάρκεια φοίτησης

1,5 έτος (Full time) ή 2,5 έτη (part time)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά

ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

 • Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού (1ο Εξάμηνο)
 • Marketing (1ο Εξάμηνο)
 • Χρηματοοικονομική και Λογιστική (1ο Εξάμηνο)
 • Στρατηγική (2ο Εξάμηνο)
 • Διοίκηση Λειτουργιών (2ο Εξάμηνο)
 • Διπλωματική Εργασία (3ο εξάμηνο)
 • Σχεδιασμός Έργου (1ο Εξάμηνο)
 • Διαχείριση Έργων και Οργανισμοί (2ο Εξάμηνο)
 • Διοίκηση Διακινδύνευσης (1ο Εξάμηνο)
 • Επενδυτική Τραπεζική (2ο Εξάμηνο)
 • Λειτουργίες Ρεσεψιόν Ξενοδοχείου (1ο Εξάμηνο)
 • Διαχείριση Ποτών και Τροφίμων(2ο Εξάμηνο)
 • Ψηφιακό Marketing και Σχεδιασμός Social Media (1ο Εξάμηνο)
 • Παγκόσμιο Στρατηγικό Marketing (2ο Εξάμηνο)
 • Ηγεσία 1. (1ο Εξάμηνο)
 • Διεθνής Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού(2ο Εξάμηνο)
 • Εισαγωγή στο Fintech (1ο Εξάμηνο)
 • Σχεδιασμός Χρηματοοικονομικών Μοντέλων (2ο Εξάμηνο)

Πληροφορίες

Βάσει του ΠΔ 38/2010, Ν. 3696/2008, Ν. 4093/2012 τα πτυχία ευρωπαϊκών πανεπιστημίων που αποκτώνται με παρακολούθηση προγραμμάτων σε αναγνωρισμένα Κολέγια, τυγχάνουν επαγγελματικής αναγνώρισης από το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας ‘Α.Τ.Ε.Ε.Ν.’ του Υπουργείου Παιδείας.

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 1,5 έτος (full time), από τα οποία τα δύο (2) εξάμηνα αφορούν διδασκαλία μαθημάτων, ενώ στο τρίτο (3) εξάμηνο οι φοιτητές συγγράφουν τη διπλωματική τους εργασία. Η ολοκλήρωση του προγράμματος περιλαμβάνει απόκτηση 180 UK Credits (90 ECTS), το οποίο αποτελείται από 5 μαθήματα κορμού, 2 μαθήματα κατεύθυνσης και τη διπλωματική εργασία. Υπάρχει δυνατότητα part time παρακολούθησης διάρκειας 2,5 ετών. Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων χρησιμοποιείται το απαραίτητο εποπτικό και εργαστηριακό υλικό, στο οποίο περιλαμβάνονται βίντεο- προβολείς και H/Y σε υπερσύγχρονα και πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια. Όλοι οι φοιτητές έχουν πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα INTRANET όπου καταχωρείται το διδακτικό υλικό, οι βαθμοί και οι ανακοινώσεις για όλα τα μαθήματα.

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 3 έτη (full time) και στο τρίτο (3ο) έτος οι φοιτητές συγγράφουν τη διπλωματική τους εργασία. Η ολοκλήρωση του προγράμματος περιλαμβάνει απόκτηση 360 UK Credits, το οποίο αποτελείται από μαθήματα κορμού, μαθήματα επιλογής και διπλωματική εργασία. Υπάρχει δυνατότητα part time παρακολούθησης διάρκειας έξι (6) ετών. Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων χρησιμοποιείται το απαραίτητο εποπτικό και εργαστηριακό υλικό, στο οποίο περιλαμβάνονται βίντεο- προβολείς και H/Y σε υπερσύγχρονα και πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια. Όλοι οι φοιτητές έχουν πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα INTRANET όπου καταχωρείται το διδακτικό υλικό, οι βαθμοί και οι ανακοινώσεις για όλα τα μαθήματα.
Οι απόφοιτοι του συγκεκριμένου προγράμματος μπορούν να ανελιχθούν σε ανώτερες και ανώτατες θέσεις στην επιχειρηματική ιεραρχία με σαφώς πιο ανεπτυγμένα προσόντα, γνώσεις και δεξιότητες που βοηθούν στην επίλυση προβλημάτων, στην αντιστάθμιση του επιχειρηματικού κινδύνου της σύγχρονης επιχείρησης και στην ικανότητα τους να συμβάλλουν στην στρατηγική ανάπτυξή της. Τέλος, οι απόφοιτοι μπορούν να αναπτύξουν και τη δική τους επιχειρηματική δραστηριότητα (οικογενειακή επιχείρηση, start – ups) προκρίνοντας την επιχειρηματικότητα.

Προκειμένου να εγγραφούν στο πρόγραμμα, οι υποψήφιοι φοιτητές θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ/ΤΕΙ ή πανεπιστημίων του εξωτερικού, με ελάχιστη προϋπηρεσία δύο (2) ετών
 • δεκτοί γίνονται υποψήφιοι χωρίς πτυχίο αλλά με προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε συναφές αντικείμενο, κατόπιν συνέντευξης με τον ακαδημαϊκό υπεύθυνο του προγράμματος
 • να έχουν γνώσεις αγγλικής γλώσσας (προαιρετικά) και χρήσης Η/Υ

Προκειμένου να εγγραφούν οι φοιτητές στο πρόγραμμα θα πρέπει να καταθέσουν φάκελο με τα εξής δικαιολογητικά:

• Αίτηση του πανεπιστημίου
• Φωτοτυπία ταυτότητας
• Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου και αναλυτικής βαθμολογίας
• Πιστοποίηση αγγλικής γλώσσας, εάν υπάρχει
• Βιογραφικό Σημείωμα
• (2) Συστατικές Επιστολές
• Personal Statement

Ο φάκελος αξιολογείται από τον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο του Προγράμματος και τα δικαιολογητικά αποστέλλονται στο πανεπιστήμιο. Όταν ολοκληρωθεί η εγγραφή αποστέλλεται στους εγγεγραμμένους φοιτητές η φοιτητική τους κάρτα.

Βιβλιοθήκη
● Πρόσβαση σε ηλεκτρονική βιβλιοθήκη.
● Πρόσβαση σε διεθνείς ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες.

Ακαδημαϊκή και τεχνική υποστήριξη
● Υποστήριξη από προσωπικό σύμβουλο καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών.
● Δυνατότητα συμμετοχής σε επαγγελματικά σεμινάρια.
● Πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα εκπαίδευσης.
● Λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
● Τεχνική υποστήριξη φοιτητών από εξειδικευμένο προσωπικό μέσω τηλεφώνου ή e-mail.
● Δυνατότητα συμμετοχής στο ερευνητικό κέντρο.
● Δυνατότητα συμμετοχής σε συνέδρια και δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

Κοινωνική συμμετοχή
● Δυνατότητα συμμετοχής σε εκδρομές.
● Δυνατότητα συμμετοχής σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις.
● Δυνατότητα συμμετοχής σε εκδηλώσεις κοινωνικής προσφοράς.

Ηλεκτρονικοί πόροι
● Δυνατότητα δωρεάν απόκτησης ηλεκτρονικών λογισμικών Microsoft μέσω της υπηρεσίας Microsoft Dreams park. (Microsoft Office , Microsoft Windows κτλ).
● Δωρεάν πρόσβαση στο internet στους χώρους μας.
● Δωρεάν Wi-Fi στους χώρους μας.
● Δωρεάν πρόσβαση στο πρόγραμμα SPSS για στατιστικές αναλύσεις.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Mπορείτε να επικοινωνήσετε άμεσα μέσω Live Chat με έναν από τους συμβoύλους μας, τηλεφωνικά στο 210 3243 222 ή συμπληρώνοντας τη φόρμα που βρίσκεται παρακάτω

  CITY UNITY
  COLLEGE

  1

  Το Κολλέγιο διευρύνει διαρκώς τις ακαδημαϊκές του συνεργασίες του

  2

  Το Ακαδημαϊκό προσωπικό αποτελείται από διακεκριμένους καθηγητές και εξέχοντες επαγγελματίες

  3

  Οι φοιτητές του City Unity College μελετούν σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον