MSc in Sports Law – Μεταπτυχιακό στo Αθλητικό Δίκαιο

Το City Unity College σε συνεργασία με το Ελβετικό Πανεπιστήμιο European University EurAka - Switzerland και την επιστημονική υποστήριξη του Ινστιτούτου Διεθνούς και Ελληνικού Αθλητικού Δικαίου (ΙΔΕΑΔ) προσφέρει μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στο Αθλητικό Δίκαιο.

Το City Unity College σε συνεργασία με το Ελβετικό Πανεπιστήμιο European University EurAka - Switzerland και την επιστημονική υποστήριξη του Ινστιτούτου Διεθνούς και Ελληνικού Αθλητικού Δικαίου (ΙΔΕΑΔ) προσφέρει μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στο Αθλητικό Δίκαιο.

 • Διάρκεια φοίτησης: δύο (2) έτη πλήρους φοίτησης
 • Γλώσσα διδασκαλίας:Όλα τα μαθήματα και οι εξετάσεις πραγματοποιούνται στην ελληνική γλώσσα.

Στόχος του προγράμματος είναι η ανάδειξη ειδικών επιστημόνων, τόσο στον τομέα παραγωγής και εφαρμογής του αθλητικού δικαίου και της αθλητικής δικαιοσύνης, όσο και στον τομέα της οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού, με εξειδικευμένες γνώσεις και  αναλυτικές ικανότητες και δεξιότητες, για την επιτυχή αντιμετώπιση τόσο των νομικών όσο και των διοικητικών θεμάτων του αθλητισμού.

Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στο αθλητικό δίκαιο, παρέχει στους φοιτητές εξειδικευμένη γνώση στο δίκαιο που διέπει την δομή, οργάνωση και λειτουργία του αθλητισμού, καθώς και τις έννομες σχέσεις που αναπτύσσονται σ’ αυτόν και εφοδιάζει τους σπουδαστές του με εξειδικευμένες γνώσεις  για άσκηση αθλητικής δικηγορίας αλλά και για ανώτερες διοικητικές θέσεις σε αντίστοιχες οργανωτικές λειτουργίες του αθλητισμού.

Στη σημερινή εποχή, ο ρόλος του αθλητισμού στη κοινωνία αυξάνεται ολοένα,  ως απόρροια  της ανάπτυξης του ιδιωτικού- οικονομικού όσο και του δημοσίου ενδιαφέροντος γι’ αυτόν. Το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα δίνει έμφαση στην αθλητικο-νομική κατάρτιση, συγχρόνως όμως και την κριτική σκέψη αλλά και την πρακτική εφαρμογή, χρησιμοποιώντας μελέτες περίπτωσης από το αθλητικό γίγνεσθαι.

 

Γιατί να επιλέξετε το European University EurAka Switzerland
 • Η ελβετική πανεπιστημιακή/τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι κορυφαία με εξαιρετική παγκόσμια φήμη για την αριστεία της. Σύμφωνα με το « Universitas 21 (U21) Ranking of National Higher Education Systems between 2012 and 2018», η Ελβετική εκπαίδευση σε σχέση με την Αμερικάνικη και την Βρετανική κατέχει την 2η θέση κατάταξης ανάμεσα σε 50 χώρες.
 • Είναι ο επίσημος συνεργάτης του QS Zurich AG (Ελβετική Υπηρεσία Πιστοποίησης) για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και τον έλεγχο εκπαιδευτικών προγραμμάτων και πρακτικής άσκηση στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Δημόσια Διοίκηση, Τουριστικές και Ξενοδοχειακές Μονάδες).
 • Είναι ο επίσημος συνεργάτης του DeuZert, ιδρυτικού μέλους του IFCES, με ISO 29990 στην Εκπαίδευση, όσον αφορά τη διαχείριση εκπαιδευτικής ποιότητας για την ανώτατη/ πανεπιστημιακή εκπαίδευση.
 • Το European University EurAka εφαρμόζει αυστηρά κριτήρια στην επιλογή των συνεργαζόμενων Πανεπιστημίων και Κολεγίων ανά τον κόσμο για να διασφαλίσει ότι θα τηρηθούν οι υψηλές προδιαγραφές εκπαίδευσης και πρακτικής άσκησης που θέτει το Ελβετικό σύστημα ανώτατης εκπαίδευσης.
 • Παρέχει στους σπουδαστές τις απαραίτητες γνώσεις και αναγκαίες δεξιότητες, ώστε οι απόφοιτοι του Πανεπιστημίου να έχουν πρόσβαση σε ελκυστικές ευκαιρίες εργασίας/ απασχόλησης σε όλο τον κόσμο.
 • Προσφέρει τη δυνατότητα πιστοποίησης “Student Value +”, της προαιρετικής προσωπικής πιστοποίησης ISO 17024, ως ολοκληρωμένο μέρος διαφόρων προγραμμάτων σπουδών.
 • Πρωτοπορεί στην επιστημονική έρευνα εφαρμόζοντας ολιστικές και διεπιστημονικές προσεγγίσεις για έναν κόσμο που αλλάζει συνεχώς.
Γιατί να σπουδάσετε στο City Unity College

Διότι, για πρώτη φορά στην Ελλάδα παρέχονται ελβετικά πιστοποιημένα προγράμματα, τα οποία προσφέρουν την ποιότητα της ελβετικής εκπαίδευσης στην ελληνική γλώσσα.

 • Το πρόγραμμα είναι άμεσα συνδεδεμένο με την αγορά εργασίας συνδυάζοντας άρτια τις εξειδικευμένες θεωρητικές γνώσεις με τις απαραίτητες πρακτικές δεξιότητες για επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία.
 • Οι καθηγητές του προγράμματος είναι καταξιωμένοι επαγγελματίες, ερευνητές και καθηγητές ο καθένας στο αντικείμενο που διδάσκει.
 • Προσφέρεται η δυνατότητα για επαγγελματική άσκηση σε διάφορους συνεργαζόμενους φορείς σε όποιον φοιτητή το επιθυμεί.
 • Προσφέρεται η δυνατότητα συμμετοχής σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια , στο ετήσιο Νομικό Συνέδριο του Τμήματος και σε ειδικές επιστημονικές ημερίδες, ενώ παρέχεται και δωρεάν υποστήριξη για ακαδημαϊκά ζητήματα (tutoring). σε όποιον φοιτητή το επιθυμεί.
Διάρκεια & Μέθοδοι Εκπαίδευσης

Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται σε τέσσερα  (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα πλήρους παρακολούθησης (full-time). Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει 12 ημερολογιακές εβδομάδες μαθημάτων .

Για την ολοκλήρωση του προγράμματος απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση οκτώ θεματικών ενοτήτων που αντιστοιχούν σε 120 εκπαιδευτικές μονάδες (ECTS), στις οποίες περιλαμβάνεται  και η εκπόνηση διπλωματικής διατριβής, καθώς και η πρακτική άσκηση σε επίκαιρες υποθέσεις αθλητικού δικαίου. Κάθε θεματική ενότητα αποτελείται από δύο ή περισσότερα,  συναφή μεταξύ τους μαθήματα.

Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων χρησιμοποιείται το απαραίτητο εποπτικό υλικό, στο οποίο περιλαμβάνονται βίντεο-προβολές, H/Y και διαδραστικοί πίνακες. Όλοι οι φοιτητές έχουν πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα INTRANET όπου καταχωρείται το διδακτικό υλικό, οι βαθμοί και οι ανακοινώσεις για όλα τα μαθήματα.

Μέθοδοι διδασκαλίας

Η εκπαιδευτική μεθοδολογία συνδυάζει τη θεωρητική γνώση με την πρακτική άσκηση και περιλαμβάνει:

 • Παραδόσεις μαθημάτων και ανάλυση περιπτώσεων
 • Βιωματικές και ομαδικές ασκήσεις.
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων και κριτικής σκέψης.
 • Διαλέξεις από στελέχη της δημόσιας και ιδιωτικής διοίκησης του αθλητισμού, της αθλητικής δικαιοσύνης και του αθλητικού δικαίου.
 • Εμπειρική διδασκαλία με επισκέψεις και συνεργασίες με δικαιοδοτικά όργανα και αθλητικούς φορείς.
 • Πρακτική άσκηση με έμπειρους δικηγόρους αθλητικής δικαιοσύνης.
Θεματικές Ενότητες Μαθημάτων

Για την απόκτηση του μεταπτυχιακού στo Αθλητικό Δίκαιο οι φοιτητές καλούνται να ολοκληρώσουν τις παρακάτω θεματικές ενότητες μαθημάτων:

 

 • Εισαγωγή στο αθλητικό δίκαιο
 • Ο αθλητισμός (οργάνωση, λειτουργία κανονιστική ρύθμιση και νομοθεσία του αθλητισμού) στο πλαίσιο της ελληνικής,  διεθνούς και  ευρωπαϊκής έννομης τάξης Ι
 • Ο αθλητισμός(οργάνωση, λειτουργία κανονιστική ρύθμιση και νομοθεσία του αθλητισμού)  στο πλαίσιο της ελληνικής,  διεθνούς και  ευρωπαϊκής έννομης τάξης ΙΙ
 • Η αθλητική δραστηριότητα από άποψη δημοσίου δικαίου
 • Η αθλητική δραστηριότητα από άποψη ιδιωτικού δικαίου
 • Η αθλητική δραστηριότητα από άποψη ποινικού δικαίου
 • Η αθλητική δραστηριότητα  από άποψη δικονομικού δικαίου
 • Εμβάθυνση σε καταστατικά και κανονισμούς  εθνικών και διεθνών αθλητικών ομοσπονδιών
 • Πρακτική Άσκηση  και  Διπλωματική Διατριβή
Χώρος Διεξαγωγής Μαθημάτων

Όλα τα ακαδημαϊκά προγράμματα διεξάγονται στις εγκαταστάσεις του City Unity College στο κέντρο της Αθήνας, Θησέως 15-17, Σύνταγμα, 10562.

Μετά το Κολέγιο
Οι απόφοιτοι του προγράμματος, ανάλογα και με το είδος των βασικών τους σπουδών, μπορούν να απασχοληθούν στον ιδιωτικό ή και τον δημόσιο τομέα ως εξής:  
 • Ως δικηγόροι και νομικοί παραστάτες εξειδικευμένοι στο αθλητικό δίκαιο.
 • Ως νομικοί σύμβουλοι σε αθλητικούς συλλόγους , ενώσεις , ομοσπονδίες και εν γένει σε νομικά πρόσωπα σχετιζόμενα με τον αθλητισμό.
 • Ως διοικητικά στελέχη των παραπάνω αθλητικών οργανώσεων.
 • Ως στελέχη φορέων για την διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας.
 • Ως στελέχη σε φορείς  σχετικούς με την άθληση, την άσκηση, τον μαζικό αθλητισμό.
 • Ως ειδικοί επιστήμονες σε θέματα που σχετίζονται με τη νομική και διοικητική αντιμετώπιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας του αθλητισμού και της άθλησης γενικότερα.
 • Ως ελεύθεροι επαγγελματίες παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες αθλητικής διοίκησης, οργάνωσης και νομοθεσίας.
Προϋποθέσεις και διαδικασίες Εγγραφής

Προκειμένου να εγγραφούν στο πρόγραμμα, οι υποψήφιοι φοιτητές θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ/ΤΕΙ ή πανεπιστημίων του εξωτερικού
 • να έχουν γνώσεις αγγλικής γλώσσας (προαιρετικά) και χρήσης Η/Υ
Απαραίτητα έγγραφα κατά την εγγραφή

Προκειμένου να εγγραφούν οι φοιτητές στο πρόγραμμα θα πρέπει να καταθέσουν φάκελο με τα εξής δικαιολογητικά:

 • Αίτηση του πανεπιστημίου
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου και αναλυτικής βαθμολογίας
 • Πιστοποίηση αγγλικής γλώσσας, εάν υπάρχει
 • Βιογραφικό Σημείωμα
 • (2) Συστατικές Επιστολές

Ο φάκελος αξιολογείται από τον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο του Προγράμματος και τα δικαιολογητικά αποστέλλονται στο European University EurAka Switzerland. Όταν ολοκληρωθεί η εγγραφή αποστέλλεται στους εγγεγραμμένους φοιτητές η φοιτητική τους κάρτα.

Ενδιαφέρεστε για το πρόγραμμα;

Σχετικά Προγράμματα