Ισοδυναμία επαγγελματικών δικαιωμάτων για αποφοίτους City University of Seattle που παρακολούθησαν πρόγραμμα σπουδών στο City Unity College

Το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ) έκρινε ότι απόφοιτοι του City University of Seattle που παρακολούθησαν πρόγραμμα σπουδών στο City Unity College έχουν τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα με τους αποφοίτους των ελληνικών κρατικών πανεπιστημίων και επομένως μπορούν να εργαστούν στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα με τις ίδιες προϋποθέσεις χωρίς περαιτέρω εξετάσεις ή υποχρεωτική πρακτική άσκηση.

Το City Unity College σε συνεργασία με κορυφαία Πανεπιστήμια της Ευρώπης και της Αμερικής δίνει τη δυνατότητα στους υποψηφίους να αποκτήσουν αναγνωρισμένους και αξιόπιστους τίτλους σπουδών στον τομέα εκπαίδευσης της επιλογής τους:

Επιχειρησιακές σπουδές, Ψυχολογία, Πληροφορική, Διερμηνεία – Μετάφραση, Αθλητικές Επιστήμες.

ΑΠΟΦΑΣΗ